Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 61 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 61

§ 61

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 13 odst. 2

1. jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. a) až d) neoznámí, že hodlá
pokračovat v provozování živnosti, nebo

2. jako osoba uvedená v § 13 odst. 1 písm. b) až d) neprodleně
neustanoví odpovědného zástupce, nebo

b) jako správce dědictví neustanoví odpovědného zástupce podle § 13
odst. 3.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že doloží nepravdivé
čestné prohlášení podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b).

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost,
která je

a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské
oprávnění,

b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost
měla živnostenské oprávnění, nebo

c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla
živnostenské oprávnění.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),

d) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b),

e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c).

(5) Za přestupek podle odstavce 1 lze v blokovém řízení uložit pokutu
do 5 000 Kč.

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osobAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500208