Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 62 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 62

§ 62

(1) Právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 7 odst. 6 nezajistí výkon činností, které jsou obsahem
živností uvedených v příloze č. 5, pouze fyzickými osobami splňujícími
podmínky odborné způsobilosti,

b) neoznámí ustanovení odpovědného zástupce nebo neoznámí
živnostenskému úřadu ukončení výkonu jeho funkce pro živnost ohlašovací
podle § 11 odst. 5,

c) nepředloží živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného
zástupce nebo neoznámí ukončení výkonu jeho funkce pro živnost
koncesovanou podle § 11 odst. 7,

d) neustanoví nového odpovědného zástupce podle § 11 odst. 8,

e) v rozporu s § 17 odst. 3

1. neprokáže vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem
provozovny,

2. nedoloží souhlas vlastníka, spoluvlastníka nebo správce bytu nebo
nemovitosti, nebo

3. neprokáže oprávněnost umístění mobilní provozovny,

f) neoznámí zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,

g) nezajistí způsobilost provozovny nebo neustanoví osobu odpovědnou za
činnost provozovny podle § 17 odst. 4,

h) neoznačí provozovnu podle § 17 odst. 7, 8 nebo 9,

i) v rozporu s § 17 odst. 10 nezajistí, aby prodej zboží nebo
poskytování služeb pomocí automatů neumožňovaly získat určité druhy
zboží osobám chráněným zvláštním zákonem,

j) poruší podmínku stanovenou živnostenským úřadem pro provozování
koncesované živnosti podle § 27 odst. 3,

k) v rozporu s § 31 odst. 2

1. neoznačí místo podnikání, sídlo nebo organizační složku podniku,
nebo

2. neprokáže vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektům
nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání,
sídlo nebo organizační složku podniku,

l) v rozporu s § 31 odst. 4 neidentifikuje účastníka smluvního vztahu
nebo předmět smluvního vztahu, nebo nevede evidenci o účastnících nebo
předmětu smluvního vztahu,

m) v rozporu s § 31 odst. 6 neeviduje nebo neuschovává údaje podle § 31
odst. 4 a 5,

n) v rozporu s § 31 odst. 7 koupí zboží nebo ho přijme do zástavy nebo
zprostředkuje jeho nákup,

o) v rozporu s § 31 odst. 8 nezajistí, aby v provozovně určené pro
prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům v prodejní nebo
provozní době určené pro styk se spotřebiteli byla přítomna osoba
splňující podmínku znalosti českého nebo slovenského jazyka,

p) v rozporu s § 31 odst. 9 nezajistí, aby jeho zaměstnanci prokázali
splnění podmínky bezúhonnosti,

q) neoznámí přerušení provozování živnosti podle § 31 odst. 11,

r) neoznámí pokračování v provozování živnosti podle § 31 odst. 12,

s) nevydá na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí
služby podle § 31 odst. 14,

t) v rozporu s § 31 odst. 15 nesdělí, zda provozuje živnost, nebo
nedoloží doklady,

u) v rozporu s § 31 odst. 16 zaměstnává zaměstnance, kteří nemají
doklad o splnění způsobilosti pro výkon povolání stanovené zvláštními
právními předpisy nebo doklad o znalosti bezpečnostních předpisů nebo
předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví,

v) doloží nepravdivé čestné prohlášení podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo
b),

w) v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí změny a doplnění týkající se údajů
a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, nebo nepředloží
doklady o nich, s výjimkou neoznámení změny oboru činnosti u živnosti
volné, nebo

x) v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámí změny a doplnění týkající se údajů
a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi,
nebo nepředloží doklady o nich,

y) neprokáže při kontrole oprávněnost poskytování služeb podle § 69a
odst. 4.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. i),
l), m), n), s), u),

b) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
c), d), e), g), h), j), k), o), p), q), t), v), y),

c) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), f),

d) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. w), x),

e) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. r).

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 Kč v
blokovém řízení, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a
právnická nebo podnikající fyzická osoba je ochotna pokutu zaplatit. Na
blokové řízení podle tohoto zákona se použijí obdobně ustanovení o
blokovém řízení podle zvláštního zákona ^40).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500209