Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 68 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 68

§ 68

Součinnost orgánů státní správy

(1) Orgány, provádějící kontrolu podle zvláštních předpisů, vzájemně
spolupracují, zasílají opis rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o
závažném porušení zvláštních předpisů podnikatelem, příslušnému
živnostenskému úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí. V téže lhůtě příslušnému živnostenskému úřadu oznamují i
případy neoprávněného podnikání zjištěné při výkonu jejich činnosti.
Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti stanovená zvláštním
zákonem. ^42)

(2) Živnostenské úřady ve lhůtě 30 dnů ode dne zjištění informují
jednotlivé specializované orgány, zejména orgány dozírající na
dodržování hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů a orgány
České obchodní inspekce, o porušování příslušných zvláštních předpisů
osobami provozujícími činnost, která je předmětem živnosti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500218