Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 69a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 69a

§ 69a

(1) Státní příslušník členského státu Evropské unie, který je na území
členského státu Evropské unie oprávněn provozovat podnikatelskou
činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v
rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s čl. 49 a
následujícími Smlouvy o založení Evropského společenství.

(2) Právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právem členského
státu Evropské unie a která má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo
své podnikatelské činnosti v některém z členských států Evropské unie a
je na území členského státu Evropské unie oprávněna provozovat
podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně
poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění v souladu s
čl. 49 až 55 Smlouvy o založení Evropského společenství.

(3) Státní příslušníci dalších smluvních států Dohody o Evropském
hospodářském prostoru, občané Švýcarské konfederace a právnické osoby
se sídlem na území těchto států se považují pro účely tohoto ustanovení
za osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2.

(4) Na poskytování služeb podle tohoto paragrafu se další ustanovení
tohoto zákona nevztahují, s výjimkou

a) povinnosti prokázat při kontrole podle § 60a oprávněnost poskytování
služeb, a to průkazem totožnosti, dokladem osvědčujícím státní
příslušnost, dokladem o tom, že osoba poskytující služby je usazena v
členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává
předmětnou činnost, a

b) povinnosti osoby poskytující služby zajistit výkon činností, které
jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze
fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti, které
tato příloha stanoví; podmínka odborné způsobilosti pro účely této
přílohy se považuje za splněnou, doloží-li osoba poskytující služby
zaosoby v závislém postavení vykonávající činnosti podle tohoto
nařízení doklad o jejich vzdělání, které je v členském státě původu
odborně připravuje pro výkon předmětné regulované činnosti, nebo
není-li předmětná činnost v členském státě původu regulována, doklad o
tom, že předmětnou činnost vykonávaly nejméně po dobu dvou let během
předcházejících deseti let.

(5) Fyzické osoby uvedené v odstavci 1 poskytující služby v činnosti,
která je živností a pro jejíž provozování se vyžaduje splnění zvláštní
podmínky odborné způsobilosti podle § 7 (dále jen „regulovaná
činnost“), jsou povinny písemně oznámit poskytování služeb na území
České republiky uznávacímu orgánu, včetně doložení dokladů, podle
zvláštního právního předpisu ^43). Na právnické osoby uvedené v odstavci
2 se § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace vztahuje přiměřeně.
Doklad o odborné kvalifikaci nebo praxi dokládá u právnické osoby jí
ustanovená osoba, která odpovídá za řádné poskytování služby.

(6) U osob poskytujících služby v regulovaných činnostech, které jsou
živnostmi, je živnostenský úřad oprávněn při kontrole podle § 60a
kontrolovat splnění povinnosti písemně oznámit poskytování služby
uznávacímu orgánu ^44). Živnostenský úřad může kontrolovat též plnění
povinnosti osoby poskytující služby zajistit výkon činností, které jsou
obsahem živností uvedených v příloze č. 5 k tomuto zákonu, pouze
fyzickými osobami splňujícími požadavky odborné způsobilosti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500220