Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 72 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 72

§ 72

nadpis vypuštěn

(1) Podání podle tohoto zákona obecnímu živnostenskému úřadu lze učinit
prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy ^28c).

(2) Kontaktní místo veřejné správy přijaté podání neprodleně doručí
obecnímu živnostenskému úřadu, který si podatel zvolí. Pokud si podatel
obecní živnostenský úřad nezvolí, doručí se podání obecnímu
živnostenskému úřadu příslušnému podle místa podání. Je-li podání
učiněno u zastupitelského úřadu a nezvolí- li si podatel obecní
živnostenský úřad, určuje se příslušnost obecního živnostenského úřadu
podle správního řádu.

(3) Pokud je pro podání stanovena lhůta, je zachována, je-li posledního
dne lhůty učiněno podání u kontaktního místa veřejné správy. Lhůta pro
vyřízení podání počíná běžet jeho doručením včetně příloh obecnímu
živnostenskému úřadu.

(4) Podání se doručuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup s využitím komunikační infrastruktury živnostenského
rejstříku, pokud to dovoluje povaha podání. Kontaktní místo veřejné
správy zašle neprodleně obecnímu živnostenskému úřadu příslušnému podle
odstavce 2 listinnou podobu podání.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500223