Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 74 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 74

§ 74

Zachování dosavadních oprávnění

(1) V podnikatelské činnosti, která je živností podle tohoto zákona,
mohou fyzické a právnické osoby pokračovat po dobu jednoho roku ode
dne, kdy zákon nabude účinnosti, na základě oprávnění k podnikatelské
činnosti nebo podnikatelského oprávnění, které získaly před jeho
účinností. Po uplynutí lhůty tato oprávnění zanikají.

(2) Fyzické osoby, kterým uplynutím lhůty podle odstavce 1 zanikne
oprávnění k podnikatelské činnosti v živnosti volné nebo řemeslné,
nabývají současně živnostenského oprávnění k těmto živnostem.
Živnostenský list vydá živnostenský úřad ve lhůtě stanovené v odstavci
1.

(3) Fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti zákona mají oprávnění
k podnikatelské činnosti v živnosti vázané nebo koncesované, předloží
živnostenskému úřadu ve lhůtě 9 měsíců od účinnosti tohoto zákona
doklady prokazující, že splňují podmínky stanovené zákonem nebo že
ustanovily odpovědného zástupce, který podmínky splňuje. Za tohoto
předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení
dokladů živnostenský list nebo koncesní listinu.

(4) Právnické osoby, které mají ke dni účinnosti zákona podnikatelské
oprávnění k činnostem, které jsou živnostmi, předloží živnostenskému
úřadu ve lhůtě 9 měsíců od účinnosti tohoto zákona doklady prokazující,
že ustanovily odpovědného zástupce, který splňuje podmínky podle
zákona. Za tohoto předpokladu vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od
předložení dokladů živnostenský list nebo koncesní listinu.

(5) Jestliže osoby uvedené v odstavcích 3 a 4 živnostenskému úřadu
doklady nepředloží nebo jimi neprokáží splnění podmínek pro provozování
živnosti, živnostenské oprávnění jim nevznikne. V pochybnostech
rozhodne o tom, zda podmínky provozování živnosti splněny jsou,
živnostenský úřad.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500226