Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 45a 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 45a

§ 45a

(1) Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o
koncesi na příslušném živnostenském úřadu též

a) podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení ^36b ^36b),

b) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti ^36c),

c) podat přihlášku k důchodovému pojištění ^36d ^36d),

d) podat přihlášku k nemocenskému pojištění ^36e),

e) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení ^36f),

f) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění ^36g).

(2) Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o
koncesi na příslušném živnostenském úřadu též

a) podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení ^36b ^36b),

b) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení ^36d ^36d).

(3) Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise
vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

(4) Živnostenský úřad předá příslušnému správci daně vykonávajícímu
správu daní z příjmů údaje získané podle odstavce 1 písm. a) a podle
odstavce 2 písm. a), příslušnému orgánu sociálního zabezpečení údaje
získané podle odstavce 1 písm. b) až d), příslušnému úřadu práce údaje
podle odstavce 1 písm. e) a podle odstavce 2 písm. b) a příslušné
zdravotní pojišťovně údaje získané podle odstavce 1 písm. f).

(5) Podnikatel může na živnostenském úřadě ve lhůtě stanovené
zvláštními právními předpisy oznámit též změnu údajů podle odstavců 1 a
2, pokud tak učiní v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti podle
tohoto zákona.

(6) Údaje podle předchozích odstavců, včetně oznámení jejich změn,
živnostenský úřad předá příslušným orgánům do 5 pracovních dnů; tato
lhůta počíná běžet ode dne vzniku živnostenského oprávnění nebo ode
dne, kdy byly odstraněny závady ohlášení nebo ohlášeny změny. Tyto
údaje mohou být předávány v elektronické podobě, a to též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500235