Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 47 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 47

§ 47

(1) Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede
živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne
doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

(2) Ve výpisu vydaném fyzické osobě se uvede
a) jméno a příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno,

jinak datum narození podnikatele a jeho bydliště, u zahraniční osoby
bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice,
pokud byl povolen, označení a umístění organizační složky podniku v
České republice, byla-li zřízena, a jméno, příjmení, rodné číslo,
bylo-li přiděleno, jinak datum narození a bydliště, popřípadě místo
pobytu v České republice jejího vedoucího,

b) obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku,
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

c) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst.
4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu
živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel v ohlášení uvedl,

d) místo podnikání,

e) doba trvání živnostenského oprávnění, je-li ohlášeno provozování
živnosti na dobu určitou, nebo u osoby uvedené v § 5 odst. 5 doba
povoleného pobytu,

f) den vzniku živnostenského oprávnění,

g) datum a místo vydání výpisu.

(3) Ve výpisu vydaném právnické osobě se uvede

a) obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li
přiděleno, u zahraniční osoby označení a umístění organizační složky
podniku v České republice a jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li
přiděleno, jinak datum narození a bydliště, popřípadě místo pobytu v
České republice jejího vedoucího,

b) předmět podnikání v úplném nebo částečném rozsahu podle § 45 odst.
4, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu
živnostenského oprávnění, pokud je podnikatel v ohlášení uvedl,

c) doba trvání živnostenského oprávnění, je-li ohlášeno provozování
živnosti na dobu určitou,

d) den vzniku živnostenského oprávnění,

e) datum a místo vydání výpisu.

(4) Nemá-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46, vyzve živnostenský
úřad ohlašovatele ve lhůtě podle odstavce 1 k odstranění závad. Ve
výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15
dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na žádost
podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně. Po dobu lhůty uvedené ve
výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a
vydání výpisu.

(5) Odstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě
prodloužené, považuje se ohlášení od počátku za bezvadné. Neodstraní-li
ohlašovatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský
úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění
ohlášením nevzniklo; jedná-li se o ohlášení osob uvedených v § 10 odst.
4, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky
pro vznik živnostenského oprávnění. Pokud ohlašovatel před vydáním
rozhodnutí závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny
podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, řízení ukončí zápisem do
živnostenského rejstříku a vydá výpis.

(6) Nesplňuje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto zákonem,
živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské
oprávnění ohlášením nevzniklo. Jedná-li se o ohlášení osoby podle § 10
odst. 4, živnostenský úřad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil
podmínky pro vznik živnostenského oprávnění.

(7) Jedná-li se o ohlášení zahraniční fyzické osoby, která je povinna
doložit též doklad o povolení k pobytu podle § 5 odst. 5 a která
prokázala splnění všech podmínek s výjimkou podmínky povolení k pobytu,
vydá živnostenský úřad zahraniční fyzické osobě pro účely řízení o
povolení k pobytu potvrzení o tom, že k datu vydání tohoto potvrzení
splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Toto
potvrzení neopravňuje k provozování živnosti.

(8) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 7 doklad o povolení k pobytu
podle zvláštního právního předpisu24b) do 6 měsíců ode dne vydání
potvrzení podle odstavce 7, živnostenský úřad do 5 dnů vydá výpis podle
§ 10 odst. 4; nedoloží-li tato osoba doklad o povolení k pobytu ve
stanovené lhůtě, zahájí živnostenský úřad řízení o tom, že ohlášením
oprávnění nevzniklo, nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro
vznik živnostenského oprávnění.

(9) Nemůže-li živnostenský úřad ze závažných důvodů provést zápis do
živnostenského rejstříku a vydat výpis ve lhůtě podle odstavce 1 a
nejedná-li se o postup podle odstavce 4, požádá nadřízený orgán o
prodloužení lhůty k jeho vydání. Ohlašovatele živnosti je povinen o
prodloužení lhůty a důvodech prodloužení informovat.

(10) Zjistí-li živnostenský úřad, že zápis do živnostenského rejstříku
na základě ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem, zahájí řízení o
zrušení živnostenského oprávnění. Řízení ukončí provedením nového
zápisu a vydá nový výpis nebo vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského
oprávnění a vydá výpis.

(11) Chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti v zápisu v živnostenském
rejstříku nebo ve výpisu z něj živnostenský úřad kdykoli opraví
provedením opravného zápisu a podnikateli vydá nový výpis.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500237