Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 48 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 48

§ 48

(1) Živnostenský úřad zašle výpis, případně jiným způsobem (§ 60 odst.
5) sdělí údaje o živnosti a o podnikateli místně příslušnému správci
daně vykonávajícímu správu daně z příjmů, Českému statistickému úřadu,
správě sociálního zabezpečení místně příslušné podle bydliště nebo
sídla podnikatele, u zahraniční osoby podle místa povoleného pobytu,
místa podnikání nebo umístění organizační složky podniku zahraniční
osoby, příslušné zdravotní pojišťovně, je-li mu známa, a orgánu nebo
organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech pojištěnců
všeobecného zdravotního pojištění. Tato povinnost živnostenského úřadu
se vztahuje i na změny v živnostenském rejstříku, včetně změn
živnostenského oprávnění při pokračování v provozování živnosti po
úmrtí podnikatele, na přerušení a pozastavení provozování živnosti, na
rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, na rozhodnutí o tom, že
živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, a na opatření vydané podle
§ 47 odst. 10 a 11.

(2) Živnostenský úřad neprodleně písemně oznámí příslušným orgánům
cizinecké policie vydání potvrzení zahraniční fyzické osobě podle § 47
odst. 7, vznik živnostenského oprávnění, pozastavení a zrušení
živnostenského oprávnění a rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění
nevzniklo, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského
oprávnění, rozhodnutí o zastavení řízení o udělení koncese a rozhodnutí
o zamítnutí žádosti o udělení koncese.

(3) Živnostenský úřad plní povinnosti uvedené v odstavci 1 ve lhůtě 30
dnů ode dne provedení zápisu do živnostenského rejstříku, pokud tento
zákon nestanoví jinak.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500238