Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 49 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 49

§ 49

nadpis vypuštěn

(1) Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a
doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení
živnosti, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku;
to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané do obchodního
rejstříku.

(2) Na základě oznámení podle odstavce 1 živnostenský úřad provede
zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydá výpis
(§ 47 odst. 2 nebo 3) nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu.
Není-li oznámená změna nebo doplnění doložena doklady podle odstavce 1,
živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů, stanoví lhůtu
pro splnění této povinnosti, která činí nejméně 15 dní, a zápis do
živnostenského rejstříku do předložení dokladů neprovede. Týká-li se
změna rozsahu předmětu podnikání a není-li doložena doklady podle
tohoto zákona, rozhodne živnostenský úřad v samostatném řízení, že
živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny ohlášením nevzniklo.

(3) Jedná-li se o změnu odpovědného zástupce, podnikatel je povinen
doložit k oznámení doklady podle § 46 a živnostenský úřad v případě, že
podnikatelem ustanovený odpovědný zástupce splňuje podmínky provozování
živnosti, provede zápis do živnostenského rejstříku a o provedeném
zápisu informuje podnikatele. Nesplňuje-li podnikatelem ustanovený
odpovědný zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li
podnikatel ustanoveného odpovědného zástupce, ačkoli to zákon vyžaduje,
zahájí živnostenský úřad řízení o pozastavení provozování živnosti.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500239