Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl.VI zákona č. 356/1999 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl.VI zákona č. 356/1999 Sb.

Čl.VI zákona č. 356/1999 Sb.

1. Živnostenská oprávnění, která vznikla přede dnem účinnosti tohoto
zákona zůstávají zachována, pokud dále není stanoveno jinak. Právo
pozůstalého manžela pokračovat v provozování živnosti podle předchozí
právní úpravy, získané přede dnem účinnosti tohoto zákona, zůstává
zachováno.

2. Provozování živnosti na základě živnostenského oprávnění podle bodu
1 a jeho zánik se řídí tímto zákonem. Bezúhonnost podnikatele, kterému
vzniklo živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona se
posuzuje podle dosavadní právní úpravy; to neplatí, jestliže byl
podnikatel pravomocně odsouzen pro trestný čin po účinnosti tohoto
zákona.

3. Došlo-li ze zákona ke změně ohlašovací živnosti volné na ohlašovací
živnost vázanou nebo na živnost koncesovanou, mohou právnické a fyzické
osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění, které
získaly před účinností tohoto zákona, v provozování živnosti
pokračovat. Ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona jsou
povinny doložit příslušnému živnostenskému úřadu doklady prokazující
splnění zvláštních podmínek provozování živnosti stanovených tímto
zákonem, nemá-li živnostenský úřad tyto doklady k dispozici z
předchozích řízení.

4. Předloží-li osoby uvedené v bodě 3 živnostenskému úřadu doklady o
splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, živnostenský úřad
vydá živnostenský list nebo koncesní listinu, do nichž budou promítnuty
změněné údaje. Při rozhodování o koncesi se postupuje přiměřeně podle §
52 a 53. Nesouhlasí-li orgán uvedený v § 52 odst. 1 s udělením koncese,
živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší. Osobám, které ve lhůtě
stanovené v bodě 3 nepředloží doklady o splnění zvláštních podmínek
provozování živnosti, živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

5. Došlo-li ze zákona ke změně živnosti volné ohlašovací na živnost
ohlašovací řemeslnou, mohou právnické a fyzické osoby oprávněné k
podnikání na základě živnostenského oprávnění, které získaly před
účinností tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1
roku ode dne účinnosti tohoto zákona jsou povinny sdělit živnostenskému
úřadu údaje potřebné k vydání průkazu živnostenského oprávnění pro
řemeslnou živnost podle nové právní úpravy. Splní-li podnikatel tuto
povinnost ve stanovené lhůtě, není povinen dokládat živnostenskému
úřadu splnění podmínek odborné způsobilosti a živnostenský úřad mu vydá
živnostenský list. Nesplní-li podnikatel povinnost podle věty druhé,
živnostenský úřad podnikateli neprodleně živnostenské oprávnění zruší.

6. Došlo-li tímto zákonem pouze ke změně názvu živnosti, je
živnostenský úřad povinen ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto
zákona vydat podnikateli živnostenský list nebo koncesní listinu s
novým názvem živnosti.

7. Došlo-li tímto zákonem ke sloučení živností, je živnostenský úřad
povinen ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona vydat
podnikateli průkaz živnostenského oprávnění, do něhož bude tato změna
promítnuta.

8. Došlo-li tímto zákonem k rozdělení jedné živnosti na dvě nebo více
samostatných živností, mohou právnické a fyzické osoby oprávněné k
podnikání na základě živnostenského oprávnění, které získaly před
účinností tohoto zákona, v provozování živnosti pokračovat. Ve lhůtě 1
roku ode dne jeho účinnosti jsou povinny doložit živnostenskému úřadu
doklady prokazující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti
stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, nemá-li
živnostenský úřad tyto doklady k dispozici z předcházejících řízení.

9. Doloží-li osoby uvedené v bodě 8 živnostenskému úřadu doklady o
splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, provede změnu
živnostenského listu vydáním živnostenských listů se změněnými údaji
nebo rozhodne o udělení koncesí a vydá koncesní listiny. Při
rozhodování o koncesích se postupuje přiměřeně podle § 52 a 53.
Nesouhlasí-li orgán uvedený v § 52 odst. 1 s udělením koncese,
živnostenský úřad živnostenské oprávnění zruší.

10. Nesplní-li osoby uvedené v bodě 8 ve stanovené lhůtě povinnost
doložit doklady o splnění zvláštních podmínek provozování živnosti
podle tohoto zákona, živnostenský úřad jim neprodleně živnostenské
oprávnění zruší.

11. Podnikatelé, kteří získali živnostenské oprávnění přede dnem
účinnosti tohoto zákona pro živnost, u níž došlo ke změně zvláštních
podmínek provozování živnosti, aniž by současně došlo ke změně podle
bodu 3, musí prokázat živnostenskému úřadu splnění odborné způsobilosti
pouze u odpovědného zástupce, je-li ustanovován až po dni účinnosti
tohoto zákona.

12. Živnostenské oprávnění k provozování činnosti, která podle tohoto
zákona již není živností, zaniká uplynutím 1 roku ode dne účinnosti
tohoto zákona, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak; v této lhůtě
pozbývá platnosti i průkaz živnostenského oprávnění. Na skutečnost, že
se nadále nejedná o živnost, živnostenský úřad podnikatele písemně
upozorní ve lhůtě 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

13. Podnikatel, který provozuje živnost průmyslovým způsobem na základě
živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona,
je povinen ve lhůtě 1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona předložit
živnostenskému úřadu seznam činností, které směřují ke vzniku konečného
výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou pouze dílčími prvky
technologického procesu.

14. Živnostenský úřad je povinen podnikateli, který provozuje živnost
průmyslovým způsobem na základě živnostenského oprávnění získaného
přede dnem účinnosti tohoto zákona, vydat po splnění povinnosti
podnikatele podle bodu 13 jako přílohu živnostenského listu seznam
živností podle § 7a odst. 8 tohoto zákona.

15. Podnikatel, který získal živnostenské oprávnění přede dnem
účinnosti tohoto zákona, je povinen na výzvu živnostenského úřadu
oznámit živnostenskému úřadu údaje o svém místě podnikání, sídle nebo
organizační složce zahraniční osoby umístěné na území České republiky v
souladu s § 45 odst. 2 písm. a) a c) a odst. 3 písm. a) a c), pokud
tyto údaje živnostenský úřad nemá z předcházejících řízení. Oznamovací
povinnost ve smyslu tohoto ustanovení se vztahuje i na podnikatele,
kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění přede dnem účinnosti
tohoto zákona a právo provozovat živnost jim vzniklo až zápisem do
obchodního rejstříku provedeným po účinnosti tohoto zákona.
Živnostenský úřad provede změnu průkazu živnostenského oprávnění do 6
měsíců ode dne oznámení uvedených údajů.

16. Podnikatel, který získal živnostenské oprávnění přede dnem
účinnosti tohoto zákona, je povinen živnostenskému úřadu do 1 roku ode
dne účinnosti tohoto zákona doložit doklady o vlastnickém nebo jiném
právu k objektům nebo místnostem, v nichž je umístěno sídlo, místo
podnikání (liší-li se místo podnikání od bydliště) nebo organizační
složka zahraniční osoby umístěné na území České republiky. Tato
povinnost se vztahuje též na podnikatele, kterým byl vydán průkaz
živnostenského oprávnění přede dnem účinnosti tohoto zákona a právo
provozovat živnost jim vzniklo až následným zápisem do obchodního
rejstříku po účinnosti tohoto zákona.

17. Živnostenský úřad je povinen vydat na žádost podnikatele, kterému
byl vydán průkaz živnostenského oprávnění pro koncesovanou živnost
přede dnem účinnosti tohoto zákona, koncesní listinu podle § 54, a to
do 30 dnů ode dne podání žádosti.

18. Došlo-li ze zákona ke změně koncesované živnosti na živnost
ohlašovací, je živnostenský úřad povinen ve lhůtě do 1 roku ode dne
účinnosti tohoto zákona vydat podnikateli živnostenský list.

19. Žádost o koncesi pro provozování živnosti, která se stala v
důsledku právní úpravy tohoto zákona živností ohlašovací, o které
nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se
považuje za ohlášení živnosti.

20. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem
účinnosti tohoto zákona, vztahující se k živnosti, která je podle
tohoto zákona živností koncesovanou, se považuje za žádost o koncesi,
nebylo-li řízení ukončeno podle § 47 přede dnem účinnosti tohoto
zákona.

21. Žádosti o udělení koncese podané přede dnem účinnosti tohoto
zákona, o kterých nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem účinnosti
tohoto zákona, se projednají podle nové právní úpravy.

22. Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem
účinnosti tohoto zákona, nebylo-li řízení ukončeno podle § 47 přede
dnem účinnosti tohoto zákona, s výjimkou ohlášení podle bodu 19, se
projednají podle nové právní úpravy.

23. Řízení o uložení pokuty, o zrušení živnostenského oprávnění a o
pozastavení provozování živnosti, o kterých nebylo pravomocně
rozhodnuto přede dnem účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle nové
právní úpravy, není-li dosavadní právní úprava pro účastníka řízení
příznivější.

24. Zahraniční fyzická osoba, která provozuje živnost na základě
živnostenského oprávnění získaného přede dnem účinnosti tohoto zákona a
která není podnikatelem v zahraničí a na území České republiky má
zřízený podnik, je povinna doklad o splnění podmínky pobytu za účelem
podnikání (§ 5 odst. 4) doložit živnostenskému úřadu ve lhůtě 1 roku
ode dne účinnosti tohoto zákona, vyplývá-li pro něj tato povinnost z §
5 odst. 4. Nesplnění této povinnosti se považuje za závažné porušení
zákona (§ 58 odst. 2).

25. Průkazy živnostenského oprávnění, které byly vydány podle dosavadní
právní úpravy pro živnosti volné ohlašovací a jejichž název předmětu
podnikání neodpovídá seznamu vydanému podle § 73a, je živnostenský úřad
povinen, po projednání s podnikatelem, nahradit průkazem živnostenského
oprávnění podle nové právní úpravy, a to do 3 let ode dne účinnosti
nařízení vlády vydaného podle § 73a.

26. Úkony provedené podle bodů 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18 a 25
nepodléhají správnímu poplatku.


Živnostenský zákon ›  Čl.VI zákona č. 356/1999 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500251