Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 34 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 34

§ 34

1. Podnikatelé, kteří získali živnostenské oprávnění k živnostem
uvedeným v tomto zákoně, u nichž došlo ke změně odborné způsobilosti,
jsou povinni doložit živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění
odborné způsobilosti podle tohoto zákona ve lhůtě dvou let ode dne
nabytí jeho účinnosti a nevztahuje se na ně povinnost uvedená v čl. VI
(přechodná ustanovení) zákona č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.

2. Došlo-li tímto zákonem k rozdělení jedné živnosti na dvě živnosti,
živnostenská oprávnění zůstávají zachována a živnostenský úřad je
povinen vydat průkazy živnostenského oprávnění v souladu s tímto
zákonem ve lhůtě jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


Živnostenský zákon ›  § 34

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500255