Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 90 zákona č. 499/2004 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 90 zákona č. 499/2004 Sb.

§ 90 zákona č. 499/2004 Sb.

Přechodná ustanovení

(1) Živnostenská oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, na jejichž
základě byla dosud provozována činnost, která se tímto zákonem mění na
živnost koncesovanou "vedení spisovny", zanikají uplynutím 1 roku ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Právnické a fyzické osoby, kterým ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona trvá živnostenské oprávnění podle odstavce 1 a které hodlají po
uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1 nadále provozovat činnosti, jež
jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předmětem koncesované
živnosti "vedení spisovny", musí ve lhůtě podle odstavce 1 požádat o
udělení koncese a žádost doložit doklady prokazujícími splnění
zvláštních podmínek provozování živnosti. Za tohoto předpokladu mohou
ve své činnosti pokračovat na základě původního živnostenského
oprávnění až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o udělení
koncese.

(3) Ohlášení živnosti doručené živnostenskému úřadu přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona a vztahující se podle tohoto zákona k živnosti
koncesované "vedení spisovny" se považuje za žádost o koncesi,
nebylo-li řízení ukončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Nedokončená řízení ve věci vydání živnostenského oprávnění se dokončí
podle nové právní úpravy.

(4) Úkony provedené podle odstavců 1 a 2 jsou osvobozeny od správních
poplatků.


Živnostenský zákon ›  § 90 zákona č. 499/2004 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500265