Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl.III zákona č. 131/2006 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl.III zákona č. 131/2006 Sb.

Čl.III zákona č. 131/2006 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Živnostenská oprávnění, která trvají ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona, zůstávají zachována, pokud není dále stanoveno jinak.

2. Živnostenský úřad vydá fyzické nebo právnické osobě, které ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona trvá živnostenské oprávnění pro živnost
"Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti
škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin", pro živnost
"Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo
vysoce toxickými chemickými látkami, nebo chemickými přípravky, s
výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských
nebo zemědělských provozech a odborných činností na úseku
rostlinolékařské péče" nebo pro živnost "Speciální ochranná dezinfekce,
dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických
chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné
dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských zemědělských
provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče",
živnostenský list podle živnostenského zákona, ve znění účinném ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona, a to na její žádost nebo nejpozději na
základě změny oznámené fyzickou nebo právnickou osobou podle § 49
živnostenského zákona.

3. Fyzické nebo právnické osobě, které ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona trvá živnostenské oprávnění pro živnost "Speciální ochranná
dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských
provozech, včetně ochrany proti škodlivým organismům rostlin", vydá
živnostenský úřad na její žádost průkaz živnostenského oprávnění s
uvedením předmětu podnikání "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů,
objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin
nebo biocidními přípravky" a "Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce
a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech", a to na
její žádost, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

4. Vydání živnostenského listu nebo změna živnostenského listu podle
bodů 1 až 3 nepodléhá správnímu poplatku.

5. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazů živnostenského oprávnění
se dokončí podle živnostenského zákona, ve znění účinném ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona.


Živnostenský zákon ›  Čl.III zákona č. 131/2006 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500268