Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl.III zákona č. 191/2006 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl.III zákona č. 191/2006 Sb.

Čl.III zákona č. 191/2006 Sb.

1. Zařízení lyžařských vleků se považují za provozně způsobilá za
podmínky, že nejpozději do šestnácti měsíců od nabytí účinnosti tohoto
zákona požádá provozovatel lyžařského vleku Drážní úřad o vydání
průkazu způsobilosti určeného technického zařízení (§ 47 zákona č.
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů). Nepožádá-li
provozovatel v této lhůtě o vydání průkazu způsobilosti, pozbývá
uplynutím této lhůty zařízení provozní způsobilosti.

2. V provozování lyžařského vleku mohou fyzické a právnické osoby
pokračovat po dobu jednoho roku ode dne, kdy tento zákon nabude
účinnosti, na základě oprávnění k podnikatelské činnosti nebo
podnikatelského oprávnění, které získaly před jeho účinností. Po
uplynutí lhůty tato oprávnění zanikají. Fyzické nebo právnické osoby
provozující lyžařský vlek předloží živnostenskému úřadu ve lhůtě deset
měsíců od účinnosti tohoto zákona doklady prokazující, že splňují
podmínky stanovené živnostenským zákonem, nebo že ustanovily
odpovědného zástupce, který podmínky splňuje. Za tohoto předpokladu
vydá živnostenský úřad ve lhůtě 60 dnů od předložení dokladů
živnostenský list k provozování lyžařského vleku.


Živnostenský zákon ›  Čl.III zákona č. 191/2006 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500269