Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - Čl.VI zákona č. 315/2006 Sb. 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » Čl.VI zákona č. 315/2006 Sb.

Čl.VI zákona č. 315/2006 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem podnikání "Provádění
veřejných dražeb", která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
se považují za oprávnění k provozování živnosti "Provádění veřejných
dražeb a) dobrovolných, b) nedobrovolných", není-li dále stanoveno něco
jiného.

2. Živnostenský úřad vydá na žádost podnikatele, který provozuje ke dni
nabytí účinnosti tohoto zákona živnost s předmětem podnikání "Provádění
veřejných dražeb" a který hodlá nadále provozovat pouze veřejné dražby
dobrovolné, novou koncesní listinu s předmětem podnikání "Provádění
veřejných dražeb a) dobrovolných". Vydání nové koncesní listiny
nepodléhá správnímu poplatku.

3. Osoby, které jsou podle dosavadních právních předpisů oprávněny k
činnosti, která je koncesovanou živností "Provádění veřejných dražeb",
a které hodlají nadále provozovat též veřejné dražby nedobrovolné, jsou
povinny ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
předložit živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné
způsobilosti, pokud je živnostenský úřad nemá k dispozici již z
předchozích řízení, a prokázat splnění podmínek podle § 6 odst. 1
zákona č. 26/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona. Doloží-li tyto osoby doklady a splní-li podmínky uvedené ve
větě první tohoto odstavce, živnostenský úřad vydá rozhodnutí, kterým
změní rozhodnutí o udělení koncese, a vydá koncesní listinu se
změněnými údaji. Neučiní-li tak tyto osoby, živnostenský úřad vydá
rozhodnutí, kterým změní rozhodnutí o udělení koncese, a vydá koncesní
listinu v rozsahu provádění veřejných dražeb dobrovolných. Tyto úkony
nepodléhají správnímu poplatku.

4. Řízení ve věci udělení koncese "Provádění veřejných dražeb" zahájené
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č.
26/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


Živnostenský zákon ›  Čl.VI zákona č. 315/2006 Sb.

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500273