Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 31 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 31

§ 31

Povinnosti podnikatele

(1) Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného
zástupce (§ 11), je povinen zajistit jeho účast při provozování
živnosti v potřebném rozsahu.

(2) Podnikatel je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě
názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž
má místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), sídlo a
zahraniční osoba organizační složku podniku, pokud ji zřizuje.
Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat
vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektu nebo prostorám,
v nichž má na území České republiky místo podnikání, liší-li se od
bydliště (§ 5 odst. 2), sídlo a zahraniční osoba organizační složku
podniku.

(3) Podnikatel je povinen zajistit, aby na provozovně, ve které je
prodáváno zboží nebo poskytována služba, a nemá-li provozovnu, v místě
podnikání, sídle nebo v místě organizační složky podniku zahraniční
osoby byly kontrolnímu orgánu na jeho žádost a ve lhůtě jím stanovené k
dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo
materiálu používaného k poskytování služeb.

(4) Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží
bez dokladu nabytí, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty,
přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či
přijetí do zástavy, před uzavřením smluvního vztahu identifikovat jeho
účastníky podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
trestné činnosti a financování terorismu a předmět smluvního vztahu,
vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data uzavření tohoto
smluvního vztahu. Tato evidence musí být přístupná v provozovně, v níž
dochází k identifikaci a kde se toto zboží nachází.

(5) Identifikací předmětu smluvního vztahu se pro účely tohoto zákona
rozumí zjištění názvu výrobku, jeho značky a výrobního čísla, jsou-li
na výrobku uvedeny, jinak stručný popis výrobku, umožňující jeho
dostatečnou identifikaci.

(6) Identifikační údaje podle odstavců 4 a 5 je podnikatel povinen
evidovat a uchovávat po dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy.

(7) Jestliže se účastník smluvního vztahu odmítne podrobit
identifikaci, nebo není-li možné identifikovat předmět smluvního
vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, přijmout ho do zástavy nebo
zprostředkovat jeho nákup.

(8) Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej
zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo
provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující
podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka. Pokud má
živnostenský úřad pochybnosti, může zkoumat splnění této podmínky
pohovorem, při kterém posuzuje, zda je tato osoba schopna plynně a
jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím
denního života a podnikání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního
tisku.

(9) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění
podmínky bezúhonnosti, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis
podmínku bezúhonnosti zaměstnanců vyžaduje.

(10) Podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je předmětem
živnosti, osoby jednající jejich jménem a odpovědný zástupce jsou
povinni pracovníkům živnostenského úřadu prokázat totožnost.

(11) Přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců je
podnikatel povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu.
Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení
provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným
v oznámení.

(12) Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou
bylo provozování živnosti přerušeno podle odstavce 11, je podnikatel
povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. V provozování
živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení o
pokračování v provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším
datem uvedeným v oznámení.

(13) Na základě oznámení podle odstavců 11 a 12 živnostenský úřad
zapíše tyto skutečnosti do živnostenského rejstříku a o provedeném
zápisu informuje podnikatele.

(14) Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji
zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení
podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením,
a identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby,
druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví
jinak.

(15) Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda
živnost provozuje, a doložit doklady prokazující provozování živnosti.

(16) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost
pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost
bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného
zdraví. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá i za
to, že se zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek podle zvláštních
právních předpisů. ^33)

(17) Podnikatel, který připravuje mládež na povolání, je povinen řídit
se zvláštními právními předpisy. ^23d)

(18) Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat
povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500168