Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 70 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 70

§ 70

nadpis vypuštěn

(1) Pro účely tohoto zákona se považuje za státního příslušníka
členského státu Evropské unie i státní příslušník jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské
konfederace, včetně jejich rodinných příslušníků ^49), a státní
příslušník třetí země, kterému bylo členským státem přiznáno postavení
dlouhodobě pobývajícího rezidenta ^50), včetně jeho rodinných
příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území České
republiky ^51). Na osobu, které bylo přiznáno postavení dlouhodobě
pobývajícího rezidenta, a jejího rodinného příslušníka se nevztahuje
oprávnění podle § 69a. Za právnickou osobu se sídlem na území členského
státu Evropské unie se pro účely tohoto zákona považuje právnická
osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právním řádem členského státu
Evropské unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském
hospodářském prostoru, a která má sídlo, ústřední správu nebo hlavní
místo své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské
unie, nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru. Za osobu podle předchozí věty se za podmínek a v rozsahu
stanoveném mezinárodní smlouvou o volném pohybu osob považuje také
právnická osoba, jejíž vnitřní poměry se řídí právním řádem Švýcarské
konfederace a má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své
podnikatelské činnosti na území Švýcarské konfederace.

(2) Pokud tento zákon požaduje předložení dokladů vydaných příslušným
orgánem členského státu Evropské unie nebo výkon podnikatelské činnosti
na území členského státu Evropské unie, rozumí se tím i doklady vydané
příslušným orgánem smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru a doklady vydané příslušným orgánem Švýcarské konfederace a
výkon činnosti na území těchto států.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500221