Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) - § 46 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Živnostenský zákon » § 46

§ 46

(1) Fyzická osoba připojí k ohlášení, pokud zákon nestanoví jinak,

a) je-li občanem jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence
trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním
orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li
členským státem posledního pobytu Česká republika, postupuje se podle §
6 odst. 3 věty druhé. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů
nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o
bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož
je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního
pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad podle tohoto
bodu může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud
prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,

b) je-li občanem jiného státu než státu uvedeného v písmenu a), výpis z
evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická
osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo
rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o
bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem,
nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady
nesmí být starší než 3 měsíce,

c) je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu
Evropské unie, předkládá doklady podle písmene a); tyto doklady nesmí
být starší než 3 měsíce,

d) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou
způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,

e) je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato
povinnost z § 5 odst. 5; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na
území České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující,
že má tento podnik mimo území České republiky, a doklady o jeho
provozování; doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník
členského státu Evropské unie,

f) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž
umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště (§ 5 odst. 2), nebo v
nichž je na území České republiky umístěna organizační složka podniku
zahraniční osoby; k doložení právního důvodu pro užívání prostor
postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového
prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí; má-li
fyzická osoba bydliště v sídle obecního úřadu, musí doložit souhlas
obce s umístěním místa podnikání v jeho sídle,

g) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do
funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li
odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,

h) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního
předpisu ^36i ^36i).

(2) Právnická osoba připojí k ohlášení

a) je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu
Evropské unie, doklady podle odstavce 1 písm. a); tyto doklady nesmí
být starší než 3 měsíce,

b) doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce,

c) doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud
se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě
zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána
do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis proveden;
zahraniční právnická osoba výpis z obchodního či obdobného rejstříku
vedeného ve státě sídla a doklad o tom, že její organizační složka
podniku na území České republiky byla zapsána v obchodním rejstříku,
pokud byl již zápis proveden, a doklad o provozování podniku v
zahraničí; doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá
právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své
podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z
obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce,

d) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má
právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná
adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci,
pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako
podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro
užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu
nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, případně
prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem
jinak nakládat, že s umístěním souhlasí,

e) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na
území České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční
osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo
jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním
předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního
důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka
nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny,
případně prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým
prostorem jinak nakládat, že s umístěním souhlasí,

f) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do
funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li
odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,

g) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního
předpisu. ^36i ^36i)

(3) Podává-li ohlášení zákonný zástupce osoby, která nemá plnou
způsobilost k právním úkonům, doloží též souhlas příslušného soudu (§
12).

(4) Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny
nostrifikační doložkou podle zvláštního právního předpisu,31d) v
případě dokladů o vysokoškolském vzdělání osvědčením o uznání podle
zvláštního právního předpisu. ^31e)

(5) Povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo
osvědčením o uznání podle odstavce 4 se nevztahuje na doklady o
vzdělání vydané v členském státu Evropské unie nebo předkládané osobou
z tohoto státu.

nadpis vypuštěnAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zivnostensky-zakon/45500236