Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - 1 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » 1

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY1

Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968 o odstranění omezení
pohybu a pobytu pracovníků členských států a jejich rodinných
příslušníků uvnitř Společenství.

Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného
zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému
vzdělávání a postupu v zaměstnání a pracovní podmínky.

Směrnice Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro
uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého
odborného vzdělávání a přípravy.

Směrnice Rady 90/364/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu.

Směrnice Rady 90/365/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu pro
zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné po skončení jejich
pracovní činnosti.

Směrnice Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992 o druhém obecném systému
pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje
Směrnice 89/48/EHS.

Směrnice Rady 93/96/EHS ze dne 29. října 1993 o právu pobytu pro
studenty.

Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých
pracovníků.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996
o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí
zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo
etnický původ.

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví
obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002,
kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného
zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému
vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800001