Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - HLAVA VI - PRÁVO NA ZAMĚSTNÁNÍ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » HLAVA VI - PRÁVO NA ZAMĚSTNÁNÍ

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPRÁVO NA ZAMĚSTNÁNÍ

Paragrafy:   § 10   § 11   § 12   § 13  

§ 10

Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat
a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu ^15) (dále
jen „zaměstnání“), na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí
dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 11

Fyzická osoba má právo si sama svobodně zvolit a zabezpečit zaměstnání
a vykonávat je na celém území České republiky, nebo si může zabezpečit
zaměstnání v zahraničí.

§ 12

(1) Účastníkům právních vztahů vznikajících podle tohoto zákona je
zakázáno činit nabídky zaměstnání, které

a) mají diskriminační charakter,

b) nejsou v souladu s pracovněprávními nebo služebními předpisy, nebo

c) odporují dobrým mravům.

(2) Zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace
týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických
postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického
přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu s
§ 4 odst. 3 a 4, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní
údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených
zvláštním právním předpisem. Na žádost uchazeče o zaměstnání je
zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje.
Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příležitosti všem
fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání. Ustanovení § 4 odst. 3
platí i zde.

§ 13

zrušen


Zákon o zaměstnanosti ›  ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ ›  HLAVA VI - PRÁVO NA ZAMĚSTNÁNÍ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800097