Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - HLAVA II - POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ CIZINCE 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » HLAVA II - POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ CIZINCE

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPOVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ CIZINCE

Paragrafy:   § 89   § 90   § 91   § 92   § 93   § 94   § 95   § 96   § 97   § 98   § 99   § 100   § 101  

§ 89

Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván jen tehdy, má-li
platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území České
republiky nebo je-li držitelem zelené karty, pokud tento zákon
nestanoví jinak; za zaměstnání se pro tyto účely považuje i plnění
úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby zajišťovaných
společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného
orgánu obchodní společnosti pro obchodní společnost nebo členem
družstva nebo členem statutárního nebo jiného orgánu družstva pro
družstvo.

§ 90

O vydání povolení k zaměstnání žádá cizinec písemně úřad práce
zpravidla před svým příchodem na území České republiky sám nebo
prostřednictvím zaměstnavatele, u kterého má být zaměstnán nebo ke
kterému bude vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce.

§ 91

(1) Žádost o vydání povolení k zaměstnání obsahuje

a) identifikační údaje cizince,

b) adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek,

c) číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal,

d) identifikační údaje budoucího zaměstnavatele,

e) druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být
zaměstnání vykonáváno,

f) další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání.

(2) K žádosti o vydání povolení je nutno přiložit

a) vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná,

b) doklady osvědčující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného
zaměstnání,

c) další doklady, jestliže to vyplývá z charakteru zaměstnání nebo
jestliže to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci
dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána.

(3) Doklady uvedené v odstavci 2 se předkládají v originálním znění a v
úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

§ 92

(1) Povolení k zaměstnání může vydat úřad práce za podmínky, že se
jedná o ohlášené volné pracovní místo (§ 35), které nelze s ohledem na
požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit
jinak. Při vydávání povolení k zaměstnání úřad práce přihlíží k situaci
na trhu práce.

(2) O povolení k zaměstnání vydává úřad práce rozhodnutí. Povolení se
vydává nejdéle na dobu 2 let.

(3) Povolení k zaměstnání obsahuje

a) identifikační údaje cizince,

b) místo výkonu práce,

c) druh práce,

d) identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož bude cizinec vykonávat
zaměstnání,

e) dobu, na kterou se vydává,

f) další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání.

§ 93

zrušen

§ 94

(1) Platnost povolení k zaměstnání může úřad práce s přihlédnutím k
situaci na trhu práce cizinci na jeho žádost prodloužit, a to i
opakovaně, vždy však nejdéle na dobu 2 let. O prodloužení platnosti
povolení k zaměstnání je cizinec oprávněn požádat příslušný úřad práce
nejdříve 3 měsíce a nejpozději 30 dnů před uplynutím doby platnosti
vydaného povolení k zaměstnání.

(2) Žádost o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání obsahuje
stejné náležitosti jako žádost o povolení k zaměstnání (§ 91). K
žádosti je nutno přiložit vyjádření zaměstnavatele, že cizince i nadále
zaměstná.

(3) Oprodloužení platnosti povolení k zaměstnání vydává úřad práce
rozhodnutí.

§ 95

(1) Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, má-li být cizinec,
jehož zaměstnavatelem je zahraniční subjekt, svým zaměstnavatelem na
základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou vyslán k
výkonu práce na území České republiky.

(2) Před uzavřením smlouvy, na jejímž základě dojde k vyslání cizinců k
výkonu práce na území České republiky, je tuzemská právnická nebo
fyzická osoba povinna projednat s příslušným úřadem práce zejména počty
a profese vysílaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání.

(3) Žádost o vydání povolení k zaměstnání pro vysílané cizince podává
právnická nebo fyzická osoba, k níž bude cizinec vyslán k výkonu práce
na území České republiky. Tato osoba je odpovědna za to, že cizinci
mají platná povolení k zaměstnání a povolení k pobytu po celou dobu
jejich vyslání zahraničním zaměstnavatelem.

(4) Je-li obsahem smlouvy podle odstavce 1 pronájem pracovní síly, může
úřad práce vydat cizinci povolení k zaměstnání, pokud bylo jeho
zahraničnímu zaměstnavateli vydáno povolení ke zprostředkování
zaměstnání podle § 60 odst. 1 písm. b) a zároveň jsou splněny podmínky
stanovené v § 92 odst. 1.

§ 96

Povolení k zaměstnání se vyžaduje i v případě, že cizinec bude sezónním
zaměstnancem zaměstnávaným činnostmi závislými na střídání ročních
období, avšak nejdéle na dobu 6 měsíců v kalendářním roce, pokud mezi
jednotlivými zaměstnáními na území České republiky uplyne doba nejméně
6 měsíců.

§ 97

Splnění podmínek uvedených v § 92 odst. 1 se nevyžaduje při vydání
povolení k zaměstnání cizinci

a) který bude zaměstnán na časově vymezené období za účelem zvyšování
svých dovedností a kvalifikace ve zvoleném zaměstnání (stáž), avšak na
dobu nejdéle jednoho roku. Toto období může být prodlouženo, nejdéle
však na dobu potřebnou pro získání odborné kvalifikace podle předpisů
platných v České republice,

b) do 26 let věku zaměstnávaného příležitostnými a časově omezenými
pracemi v rámci výměny mezi školami nebo v rámci programů pro mládež,
jichž se Česká republika účastní,

c) který je duchovním církve registrované v České republice nebo
náboženské společnosti registrované v České republice,

d) o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci
dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána,

e) kterému bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu nebo mu za
stejným účelem bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu ^3),

f) který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo kterému bylo
uděleno vízum k pobytu nad 90 dní za účelem strpění pobytu ^51),
nejdříve však po uplynutí 12 měsíců ode dne podání žádosti o udělení
azylu.

§ 98

Povolení k zaměstnání nebo zelená karta se nevyžaduje k zaměstnání
cizince

a) s povoleným trvalým pobytem,

b) který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního
úřadu nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní
organizace se sídlem na území České republiky, pokud je vyhlášenou
mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je
Česká republika vázána, zaručena vzájemnost,

c) kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana ^51),

d) jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne 7 po sobě
jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a
jde-li zároveň o výkonného umělce, pedagogického pracovníka,
akademického pracovníka vysoké školy, vědeckého, výzkumného nebo
vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka nebo
studenta do 26 let věku, sportovce nebo osobu, která v České republice
zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí
montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a
opravářské práce,

e) o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci
dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána,

f) který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě
mezistátní dohody o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a
živelních pohrom, a v případech humanitární pomoci,

g) zaměstnávaného v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na
území České republiky vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem,

h) akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků,

i) který je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil
vysílajícího státu podle zvláštního zákona ^52),

j) který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí
povolání (§ 5),

k) který byl vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb
zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie ^18),

l) který na území České republiky pobývá na základě povolení k
dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o
společné soužití rodiny s cizincem podle písmene a) nebo c) ^52a),

m) který na území České republiky pobývá na základě povolení k
dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie ^52b)
za účelem zaměstnání, pokud od vydání tohoto povolení uplynulo více než
12 měsíců,

n) který vykonává v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou
činnost jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké
školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné
výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle zvláštního
právního předpisu ^52c),

o) který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné
vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské
vzdělání podle zákona o vysokých školách ^9), nebo

p) který na území České republiky pobývá na základě povolení k
dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o
společné soužití rodiny s cizincem, jenž má statut dlouhodobě
pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území nebo
dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území
jiného členského státu Evropské unie, a který během tohoto pobytu byl
na území České republiky zaměstnán na základě povolení k zaměstnání
nebo zelené karty minimálně po dobu 12 měsíců.

§ 99

Povolení k zaměstnání nelze vydat cizinci, který

a) v České republice požádal o udělení mezinárodní ochrany, a to po
dobu 12 měsíců ode dne podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany,
nebo

b) nesplňuje některou z podmínek stanovených tímto zákonem pro vydání
povolení k zaměstnání.

§ 100

(1) Platnost povolení k zaměstnání zaniká

a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,

b) skončením zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,

c) uplynutím doby, na kterou byl cizinci povolen pobyt, nebo

d) neudělením, nevydáním, zrušením nebo zánikem oprávnění k pobytu za
účelem zaměstnání z jiného důvodu.

(2) Povolení k zaměstnání může úřad práce rozhodnutím odejmout,
jestliže zaměstnání je vykonáváno v rozporu s vydaným povolením k
zaměstnání, s výjimkou výkonu jiné práce v důsledku převedení podle §
41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, nebo jestliže bylo povolení k
zaměstnání vydáno na základě nepravdivých údajů.

(3) Příslušný orgán Policie České republiky informuje o skutečnosti
uvedené v odstavci 1 písm. d) příslušný úřad práce.

§ 101

Podání žádosti o vydání povolení k zaměstnání a podání žádosti o
prodloužení povolení k zaměstnání podléhají správnímu poplatku podle
zvláštních právních předpisů ^41).


Zákon o zaměstnanosti ›  ČÁST ČTVRTÁ - ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ ›  HLAVA II - POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ CIZINCE

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800191