Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - HLAVA III - PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI A PODPORA PŘI REKVALIFIKACI 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » HLAVA III - PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI A PODPORA PŘI REKVALIFIKACI

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI A PODPORA PŘI REKVALIFIKACI

Paragrafy:   § 39   § 40   § 41   § 42   § 43   § 44   § 45   § 46   § 47   § 48   § 49   § 50   § 51   § 52   § 53   § 54   § 55   § 56   § 57  

§ 39

(1) Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který

a) získal v rozhodném období (§ 41) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou
činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního
předpisu ^32g) v délce alespoň 12 měsíců (dále jen „předchozí
zaměstnání“); překrývají-li se doby důchodového pojištění, započítávají
se jen jednou,

b) požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o
zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a

c) ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není
poživatelem starobního důchodu.

(2) Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání,

a) se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence
uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z
důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících
se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem ^33); to platí i v
případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného důvodu,

b) který v posledních 6 měsících před zařazením do evidence uchazečů o
zaměstnání bez vážného důvodu opakovaně sám ukončil vhodné zaměstnání
(§ 20) zprostředkované úřadem práce,

c) kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních
právních předpisů ^34) a tento příspěvek je vyšší než podpora v
nezaměstnanosti, která by uchazeči o zaměstnání náležela, pokud by
neměl nárok na výsluhový příspěvek.

(3) O podpoře v nezaměstnanosti rozhodne úřad práce.

§ 40

(1) Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který
se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce (§ 109) a ke dni, k
němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem
starobního důchodu.

(2) O podpoře při rekvalifikaci rozhodne úřad práce.

(3) Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace,
s výjimkou dob uvedených v § 44 odst. 1.

§ 41

(1) Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v
nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci jsou poslední 3 roky před
zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

(2) Není-li splněna podmínka stanovená v § 39 odst. 1 písm. a)
předchozím zaměstnáním, lze tuto podmínku splnit i započtením náhradní
doby zaměstnání. Do předchozího zaměstnání se nezapočítává doba
důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou
činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a
3) a krátkodobým zaměstnáním. Překrývají-li se doba důchodového
pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností a náhradní
doba zaměstnání, započítává se do předchozího zaměstnání přednostně
doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou
činností.

(3) Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba

a) přípravy osoby se zdravotním postižením k práci (§ 72),

b) pobírání plného invalidního důchodu ^35),

c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let,

d) osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního
předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost)
nebo ve stupni IV (úplná závislost) ^3a), pokud s uchazečem o zaměstnání
trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky
se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění
považuje za osobu blízkou,

e) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy
dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace
Ministerstvem vnitra ^35a), nebo výkonu veřejné služby na základě
smlouvy o výkonu veřejné služby ^35b), pokud rozsah vykonané služby
překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,

f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle
zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné
fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

(4) Překrývají-li se náhradní doby zaměstnání uvedené v odstavci 3,
započítávají se pouze jednou.

§ 42

(1) Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění
stanovených podmínek ode dne podání písemné žádosti o podporu v
nezaměstnanosti.

(2) Skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v
nezaměstnanosti je uchazeč o zaměstnání povinen doložit, a to například
evidenčním listem důchodového pojištění, potvrzením o zaměstnání,
potvrzením o výši průměrného výdělku, dokladem o výkonu jiné výdělečné
činnosti, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzením o době trvání
účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na
sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti;
změny těchto skutečností je povinen písemně oznámit úřadu práce
nejpozději do 8 kalendářních dnů.

(3) Jestliže uchazeč o zaměstnání požádá o poskytnutí podpory v
nezaměstnanosti nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání
nebo jiných činností uvedených v § 25 odst. 1 nebo činností, které jsou
podle § 41 odst. 3 považovány za náhradní doby zaměstnání, přizná se
podpora v nezaměstnanosti ode dne následujícího po skončení zaměstnání
nebo uvedených činností.

§ 43

(1) Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění
stanovených podmínek po podpůrčí dobu. Podpůrčí doba činí u uchazeče o
zaměstnání

a) do 50 let věku 5 měsíců,

b) nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,

c) nad 55 let věku 11 měsíců.

(2) Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk uchazeče o zaměstnání
dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

§ 44

(1) Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti a podpora při
rekvalifikaci neposkytuje po dobu

a) poskytování starobního důchodu,

b) poskytování dávek nemocenského pojištění, s výjimkou dávek
nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z
účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25
odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 5,

c) vazby.

(2) Po dobu uvedenou v odstavci 1 úřad práce poskytování podpory v
nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci rozhodnutím zastaví.

(3) Uchazeči o zaměstnání se neposkytuje podpora v nezaměstnanosti po
dobu, po kterou je mu poskytována podpora při rekvalifikaci.

§ 45

Nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká

a) uplynutím podpůrčí doby,

b) ukončením vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 29), nebo

c) vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání (§ 30).

§ 46

Do podpůrčí doby se nezapočítává doba

a) po kterou uchazeč o zaměstnání pobírá dávky nemocenského pojištění a
z tohoto důvodu mu nebyla vyplácena podpora v nezaměstnanosti [§ 44
odst. 1 písm. b)],

b) poskytování podpory při rekvalifikaci (§ 40, § 72 odst. 5 a § 74
odst. 2),

c) vazby.

§ 47

zrušen

§ 48

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 3 letech před zařazením do
evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po
uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou
činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního
předpisu ^32g) v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v
nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním
nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce
kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v
nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Současně musí být
splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1
písm. a)].

§ 49

(1) Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 3 letech před zařazením
do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok
na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby
získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového
pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v
případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou
činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů
uvedených ve zvláštním právním předpise ^36) nebo proto, že
zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních
předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek.
Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání
[§ 39 odst. 1 písm. a)].

(2) Do doby 6 měsíců podle odstavce 1 se nezapočítává doba důchodového
pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době
vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a
krátkodobým zaměstnáním.

Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci

§ 50

(1) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se
stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku ^37),
který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro
pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném
období podle pracovněprávních předpisů ^38 ^38); pokud se u něho tyto
pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené
zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své
poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v
nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý
výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů ^38 ^38).

(2) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci u
uchazeče o zaměstnání, který naposledy před zařazením do evidence
uchazečů o zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se
stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu ^21) v
rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc.

(3) Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce
podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající
podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo
vyměřovacího základu. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60
% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

(4) Ukončil-li uchazeč o zaměstnání v rozhodném období ve stejný den
více zaměstnání nebo zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost, které
jsou dobou důchodového pojištění, výše podpory v nezaměstnanosti a
podpory při rekvalifikaci se stanoví z částky, která se rovná součtu
průměrných měsíčních čistých výdělků nebo součtu průměrného čistého
měsíčního výdělku (výdělků) a vyměřovacího základu.

(5) Vypočtená výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při
rekvalifikaci se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

(6) Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné
mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního
roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o
podporu v nezaměstnanosti. Maximální výše podpory při rekvalifikaci
činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až
třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve
kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

(7) U uchazeče o zaměstnání, který má nárok na výsluhový příspěvek ^34)
a současně mu vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti (§ 39), se
výše podpory v nezaměstnanosti stanoví jako rozdíl mezi podporou v
nezaměstnanosti stanovenou podle odstavce 3 věty první a výsluhovým
příspěvkem.

§ 51

(1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve
výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající
podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1.
až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve
kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže

a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)]
započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední
zaměstnání,

b) bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého
výdělku nebo vyměřovacího základu, nebo

c) nelze u něj stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací
základ.

(2) Podpora při rekvalifikaci se uchazeči o zaměstnání v případech
uvedených v odstavci 1 stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v
národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku
předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání
nastoupil na rekvalifikaci.

(3) Podle odstavců 1 a 2 se nepostupuje v případech uvedených v § 50
odst. 4, pokud je znám alespoň jeden z průměrných měsíčních čistých
výdělků nebo vyměřovací základ.

§ 52

Uchazeči o zaměstnání, jehož poslední výdělečná činnost před podáním
žádosti o podporu v nezaměstnanosti nebyla dobou důchodového pojištění,
který však splnil podmínku celkové doby předchozího zaměstnání
stanovenou v § 39 odst. 1 písm. a), se podpora v nezaměstnanosti
stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího
základu, kterého dosáhl v posledním zaměstnání nebo jiné výdělečné
činnosti, které jsou dobou důchodového pojištění. Stejně se postupuje v
případech, kdy uchazeč o zaměstnání před zahájením rekvalifikace
vykonával výdělečnou činnost, která není dobou důchodového pojištění.

§ 53

(1) Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci jsou splatné
po nabytí právní moci rozhodnutí o jejich přiznání pozadu za měsíční
období, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci. V
odůvodněných případech mohou být vyplaceny zálohově a při další splátce
zúčtovány.

(2) Jsou-li splněny podmínky pro poskytování podpory v nezaměstnanosti
nebo podpory při rekvalifikaci jen po část kalendářního měsíce, náleží
podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci v poměrné výši
odpovídající počtu kalendářních dnů, kdy tyto podmínky byly splněny.
Výsledná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

§ 54

(1) Zjistí-li se dodatečně, že podpora v nezaměstnanosti nebo podpora
při rekvalifikaci byla uchazeči o zaměstnání neprávem odepřena nebo
přiznána anebo poskytována v nižší částce, než v jaké náležela, anebo
přiznána od pozdějšího dne, než od kterého náležela, dodatečně se
přizná nebo zvýší a doplatí. Obdobně se postupuje, bylo-li příslušným
orgánem rozhodnuto, že skončení pracovněprávního nebo jiného pracovního
vztahu v případě uvedeném v § 39 odst. 2 písm. a) je neplatné.

(2) Bylo-li uchazeči o zaměstnání neprávem odepřeno zařazení do
evidence uchazečů o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti mu náleží při
splnění stanovených podmínek ode dne zařazení do evidence, nežádá-li o
její přiznání k pozdějšímu datu.

(3) O dodatečném přiznání nebo zvýšení podpory v nezaměstnanosti nebo
podpory při rekvalifikaci vydá úřad práce rozhodnutí.

(4) Nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci
nebo jejich jednotlivých splátek zaniká uplynutím 5 let ode dne, od
kterého náležela nebo splátky měly být poskytnuty.

§ 55

(1) Zjistí-li se dodatečně, že podpora v nezaměstnanosti nebo podpora
při rekvalifikaci byla uchazeči o zaměstnání přiznána nebo je
poskytována ve vyšší částce, než v jaké náleží, nebo byla přiznána nebo
se poskytuje neprávem, rozhodne úřad práce o jejím snížení nebo o
zastavení její výplaty, a to ode dne následujícího po dni, jímž
uplynulo období, za které již byla vyplacena.

(2) Byla-li uchazeči o zaměstnání jeho zaviněním podpora v
nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci přiznána a poskytována
neprávem nebo ve vyšší částce, než skutečně náležela, zejména proto, že
uchazeč o zaměstnání zamlčel nebo nesprávně uvedl některou rozhodnou
skutečnost nebo nesplnil svou oznamovací povinnost, je uchazeč o
zaměstnání povinen částky neprávem přijaté vrátit.

(3) Opovinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti a podporu při
rekvalifikaci vydá úřad práce rozhodnutí.

(4) Nárok na vrácení podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při
rekvalifikaci nebo jejich splátek poskytnutých neprávem nebo v
nesprávné výši zaniká uplynutím 5 let ode dne, od kterého nenáležela
vůbec nebo v poskytnuté výši.

§ 56

(1) Uchazeč o zaměstnání je povinen vrátit poskytnutou podporu v
nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci nebo jejich části, bylo-li

a) příslušným orgánem rozhodnuto, že skončení jeho pracovněprávního
vztahu je neplatné a tento vztah trvá i nadále,

b) příslušným orgánem rozhodnuto, že výkon jiných výdělečných činností
uvedených v § 25 odst. 1 neskončil,

c) úřadem práce dodatečně zjištěno, že mu byl přiznán starobní důchod
nebo plný invalidní důchod podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č.
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo

d) úřadem práce dodatečně zjištěno, že mu byly poskytovány dávky
nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které
jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském
pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání
podle § 25 odst. 5.

(2) Podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci je uchazeč o
zaměstnání povinen vrátit úřadu práce za dobu, po kterou se jejich
poskytování překrývá s dobou

a) trvání pracovněprávního vztahu nebo výkonu jiných výdělečných
činností, s výjimkou činností uvedených v § 25 odst. 3 a 5,

b) pobírání starobního důchodu,

c) pobírání plného invalidního důchodu podle § 39 odst. 1 písm. a)
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo

d) pobírání dávek nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského
pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na
nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo
zaměstnání podle § 25 odst. 5.

(3) Opovinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti a podporu při
rekvalifikaci vydá úřad práce rozhodnutí.

(4) Nárok na vrácení podpory v nezaměstnanosti a podpory při
rekvalifikaci nebo jejich částí zaniká uplynutím 5 let ode dne jejich
přiznání.

§ 57

(1) Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci se
neposkytují do ciziny, pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž
ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána,
nestanoví jinak.

(2) Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího
kalendářního roku vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého
statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.


Zákon o zaměstnanosti ›  ČÁST DRUHÁ - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ ›  HLAVA III - PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI A PODPORA PŘI REKVALIFIKACI

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800115