Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - HLAVA III - PŮSOBNOST MINISTERSTVA 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » HLAVA III - PŮSOBNOST MINISTERSTVA

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPŮSOBNOST MINISTERSTVA

Paragrafy:   § 6  

§ 6

(1) Ministerstvo řídí a kontroluje výkon státní správy a dodržování
zákonnosti při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. Přitom

a) zpracovává celostátní koncepce a programy státní politiky
zaměstnanosti a řešení stěžejních otázek na trhu práce, zaujímá
stanoviska k návrhům ovlivňujícím státní politiku zaměstnanosti, které
zpracovávají jiné ústřední orgány státní správy,

b) soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce, zpracovává
prognózy vývoje zaměstnanosti a přijímá opatření na ovlivnění poptávky
a nabídky práce a k vytváření souladu mezi zdroji a potřebami
pracovních sil v České republice a přijímá opatření k usměrňování
pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a pracovních sil
do zahraničí,

c) zabezpečuje tvorbu a v souladu s vývojem trhu práce aktualizaci
Národní soustavy povolání, která obsahuje

1. název a číselné označení povolání vyjádřené kódem,

2. stručný popis povolání,

3. pracovní činnosti v povolání,

4. předpoklady pro výkon povolání, zejména kvalifikační, odborné a
zdravotní,

5. další údaje související s povoláním, a zveřejňuje ji v elektronické
podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; na její tvorbě a
aktualizaci spolupracuje se správními úřady a územními samosprávnými
celky a bere v úvahu návrhy osob působících na trhu práce,

d) řídí úřady práce,

e) přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a
ženami, s osobami bez ohledu na jejich rasový nebo etnický původ, s
osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají
ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání,
rekvalifikaci, přípravě k práci a specializovaným rekvalifikačním
kurzům, a přijímá opatření pro zaměstnávání těchto osob,

f) spravuje a poskytuje prostředky na zabezpečování státní politiky
zaměstnanosti, rozhoduje o jejich použití, zajišťuje národní
financování opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů
na úseku trhu práce, která jsou obsažena v programech Evropského
sociálního fondu, a zabezpečuje projekční řešení a programově technické
vybavení informačního systému v oblasti zaměstnanosti a koordinuje
činnosti v rámci systému Evropských služeb zaměstnanosti,

g) zabezpečuje rozvíjení mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráci
v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce, včetně
spolupráce s Evropským společenstvím,

h) spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy členských států
Evropské unie v souvislosti s vysíláním zaměstnanců k výkonu práce na
území jiného členského státu,

i) zřizuje státní rekvalifikační střediska a pracovně rehabilitační
střediska pro osoby se zdravotním postižením,

j) vede pro účely zaměstnanosti centrální evidenci zájemců o
zaměstnání, uchazečů o zaměstnání, osob se zdravotním postižením,
cizinců, volných pracovních míst, volných pracovních míst obsaditelných
držiteli zelené karty, a evidenci povolení k výkonu umělecké, kulturní,
sportovní a reklamní činnosti dětí,

k) uděluje a odnímá povolení právnickým nebo fyzickým osobám ke
zprostředkování zaměstnání a vede evidenci agentur práce,

l) vykonává kontrolní činnost v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
včetně ukládání pokut,

m) zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup písemné materiály vztahující se k poskytování prostředků
státního rozpočtu na nástroje a opatření aktivní politiky
zaměstnanosti, s výjimkou materiálů obsahujících osobní údaje fyzických
osob, které nejsou přímými příjemci těchto prostředků.

(2) Evidence vedené podle odstavce 1 písm. j) vycházejí z údajů úřadů
práce a mohou být ministerstvem a úřady práce využívány k plnění
povinností, které pro ně vyplývají z tohoto zákona, a dále mohou být
využívány k účelům stanoveným zvláštními právními předpisy; pro jiné
účely [například odstavec 1 písm. a) a b)] se údaje používají anonymně.


Zákon o zaměstnanosti ›  ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ ›  HLAVA III - PŮSOBNOST MINISTERSTVA

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800094