Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - HLAVA V - CÍLENÉ PROGRAMY K ŘEŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » HLAVA V - CÍLENÉ PROGRAMY K ŘEŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYCÍLENÉ PROGRAMY K ŘEŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI

Paragrafy:   § 120  

§ 120

(1) Problémy obecního, okresního, krajského a celostátního charakteru v
oblasti zaměstnanosti mohou být řešeny prostřednictvím cílených
programů, včetně mezinárodních programů s mezinárodní účastí a programů
financovaných v rámci Strukturálních fondů Evropského společenství a
dalších programů Evropského společenství.

(2) Cíleným programem se rozumí soubor opatření zaměřených ke zvýšení
možnosti fyzických osob nebo jejich skupin uplatnit se na trhu práce;
součástí programu je stanovení podmínek pro jeho provádění a
harmonogram čerpání. Cílené programy celostátního charakteru schvaluje
vláda České republiky a programy obecního, okresního a krajského
charakteru ministerstvo.

(3) Cíleným programem je i program na podporu obnovy nebo technického
zhodnocení hmotného investičního majetku, který slouží k pracovnímu
uplatnění osob se zdravotním postižením; v rámci tohoto programu může
být zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % osob se zdravotním
postižením poskytnut příspěvek až do výše 70 % pořizovací ceny tohoto
majetku.

(4) Při plnění cílených programů mohou úřady práce spolupracovat i s
jinými subjekty nebo je mohou na základě smluvního vztahu zajišťovat
prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických osob. Součástí dohody
o zajišťování cíleného programu je i ujednání o příspěvku právnické
nebo fyzické osobě za zajištění cíleného programu.


Zákon o zaměstnanosti ›  ČÁST PÁTÁ - AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI ›  HLAVA V - CÍLENÉ PROGRAMY K ŘEŠENÍ ZAMĚSTNANOSTI

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800217