Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - HLAVA II - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ ÚŘADY PRÁCE 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » HLAVA II - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ ÚŘADY PRÁCE

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ ÚŘADY PRÁCE

Paragrafy:   § 18   § 19   § 20   § 21   § 22   § 23   § 24   § 25   § 26   § 27   § 28   § 29   § 30   § 31   § 32   § 33   § 34   § 35   § 36   § 37   § 37a   § 38  

§ 18

(1) Úřady práce zprostředkovávají zaměstnání na celém území České
republiky; v případech stanovených vyhlášenou mezinárodní smlouvou, k
jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána,
mohou zprostředkovávat zaměstnání z území České republiky do zahraničí
a ze zahraničí na území České republiky. Zaměstnání do zahraničí lze
zprostředkovat jen se souhlasem uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o
zaměstnání.

(2) Úřady práce zprostředkovávají zaměstnání podle právních předpisů
Evropských společenství upravujících volný pohyb osob v rámci
Evropských společenství ^20).

(3) Zprostředkování zaměstnání úřady práce je bezplatné.

§ 19

(1) Fyzická osoba si může zabezpečit zaměstnání prostřednictvím úřadu
práce, a to jako zájemce o zaměstnání nebo jako uchazeč o zaměstnání.
Informace o možnostech zaměstnání a volných pracovních místech může
fyzická osoba požadovat u kteréhokoliv úřadu práce.

(2) Úřad práce je povinen poučit zájemce o zaměstnání a uchazeče o
zaměstnání o právech a povinnostech, zejména o povinnosti poskytovat
úřadu práce potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a o
povinnosti řídit se pokyny tohoto úřadu.

§ 20

(1) Fyzická osoba má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání.
Vhodným zaměstnáním, pokud tento zákon nestanoví jinak, je zaměstnání,

a) které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ^21),

b) jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní
pracovní doby ^22 ^22),

c) které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než
3 měsíce a

d) které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno
její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání,
možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání.

(2) Pro uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o
zaměstnání po dobu delší než 1 rok, je vhodným zaměstnáním i takové
zaměstnání, které

a) splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a d), nebo

b) splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. a),

c) a d) a délka jeho pracovní doby činí nejméně 50 % stanovené týdenní
pracovní doby ^22 ^22).

§ 21

(1) Fyzická osoba, které úřad práce poskytuje služby podle tohoto
zákona, je povinna úřadu práce sdělit údaje o svých zdravotních
omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání,
rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace a dále
sdělit, zda je osobou se zdravotním postižením (§ 67). Uplatňuje-li
fyzická osoba pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinna je
doložit lékařským posudkem ^23) registrujícího praktického lékaře pro
děti a dorost nebo pro dospělé, nebo v případě, že registrujícího
lékaře nemá, posudkem jiného ošetřujícího lékaře ^24) (dále jen
„ošetřující lékař“).

(2) Fyzická osoba uvedená v odstavci 1 je za účelem posouzení svého
zdravotního stavu a vydání lékařského posudku povinna se na žádost
úřadu práce podrobit vyšetření

a) ve smluvním zdravotnickém zařízení určeném úřadem práce ^25), pokud

1. žádá o zabezpečení pracovní rehabilitace nebo poskytnutí příspěvku
na vytvoření chráněného pracovního místa (§ 75), nebo

2. uvádí zdravotní důvody, které jí brání v plnění povinností uchazeče
o zaměstnání, nebo v nástupu na rekvalifikaci,

3. je lékařský posudek podmínkou pro zařazení uchazeče o zaměstnání do
příslušného rekvalifikačního kurzu,

b) příslušným lékařem závodní preventivní péče ^26), pokud jde o
posouzení vhodnosti doporučeného zaměstnání z hlediska zdravotní
způsobilosti; v případě, že zaměstnavatel nemá sjednán smluvní vztah k
provádění závodní preventivní péče, ošetřujícím lékařem.

(3) Fyzická osoba uvedená v odstavci 1 je dále povinna se za účelem
posouzení způsobilosti k výkonu povolání, na které má být
rekvalifikována, podrobit psychologickému vyšetření, pokud takové
vyšetření vyžaduje zvláštní právní předpis.

(4) Náklady spojené s posouzením zdravotního stavu podle odstavce 2 a
psychologickým vyšetřením podle odstavce 3 hradí úřad práce.

§ 22

Zájemce o zaměstnání

(1) Zájemcem o zaměstnání je fyzická osoba, která má zájem o
zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do
evidence zájemců o zaměstnání kterýkoliv úřad práce na území České
republiky. Zájemci o zaměstnání úřad práce zprostředkovává vhodné
zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci.

(2) Zájemce o zaměstnání je na základě písemné žádosti zařazen a veden
v evidenci zájemců o zaměstnání.

(3) Úřad práce ukončí vedení v evidenci zájemců o zaměstnání na základě
žádosti zájemce o zaměstnání nebo v případě, že zájemce o zaměstnání
neposkytuje úřadu práce při zprostředkování zaměstnání potřebnou
součinnost nebo ji maří. Úřad práce je povinen po ukončení vedení v
evidenci zájemců o zaměstnání údaje týkající se jeho osoby zablokovat
do doby, než nastanou nové důvody pro jejich další zpracování.

§ 23

Evidence zájemců o zaměstnání

Evidence zájemců o zaměstnání obsahuje zejména identifikační údaje
zájemce o zaměstnání, údaje o jeho kvalifikaci, získaných pracovních
zkušenostech, zájmu o určitá zaměstnání a údaje o jeho zdravotních
omezeních souvisejících se zprostředkováním zaměstnání. Údaje z
evidence zájemců o zaměstnání jsou určeny výhradně pro účely
zprostředkování zaměstnání a pro statistické účely.

Uchazeč o zaměstnání

§ 24

Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o
zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce, v jehož správním obvodu
má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je úřadem práce
zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání.

§ 25

(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví
jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště
a která není

a) v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami
uvedenými v odstavcích 3 a 5,

b) osobou samostatně výdělečně činnou; za osobu samostatně výdělečně
činnou se považuje fyzická osoba, která se pro účely důchodového
pojištění podle zvláštního právního předpisu ^27) považuje za osobu
samostatně výdělečně činnou,

c) společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo
komanditistou komanditní společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní
vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto
společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu
s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu
minimální mzdy,

d) členem představenstva akciové společnosti vykonávajícím mimo
pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou
je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční
odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne
polovinu minimální mzdy,

e) členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávajícím mimo
pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou
je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční
odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne
polovinu minimální mzdy,

f) členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu
pro družstvo práci, za kterou je družstvem odměňován a jeho měsíční
nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle
odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,

g) soudcem,

h) poslancem nebo senátorem Parlamentu nebo poslancem Evropského
parlamentu,

i) členem zastupitelstva územního samosprávného celku, jestliže jsou mu
vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných
celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění členové,

j) prezidentem republiky,

k) členem vlády,

l) prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního
úřadu,

m) Veřejným ochráncem práv nebo zástupcem Veřejného ochránce práv,

n) členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu
pro studium totalitních režimů nebo členem Rady Českého
telekomunikačního úřadu, členem Rady Českého telekomunikačního úřadu,
finančním arbitrem nebo zástupcem finančního arbitra,

o) nuceným správcem nebo správcem podle zvláštního právního
předpisu ^28) nebo likvidátorem podle zvláštního právního předpisu ^29),
a to v době, kdy tuto činnost vykonává,

p) pěstounem, který vykonává pěstounskou péči v zařízeních pro výkon
pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu ^30), nebo kterému je
za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve
zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu ^30a),

q) výdělečně činná v cizině, nebo

r) fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání.

(2) Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po
kterou

a) je uznána dočasně neschopnou práce,

b) vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření
zabezpečovací detenci nebo je ve vazbě,

c) pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po
porodu, nebo

d) je plně invalidní podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995
Sb., o důchodovém pojištění.

(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud
měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o
pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1
měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen úřadu práce výkon této činnosti,
oznámit do 8 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního
poměru nebo ode dne uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o
pracovní činnosti, a ve lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši
měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro
účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny)
sčítají.

(4) Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání
je, že výkon činností uvedených v odstavci 3 není překážkou pro
poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování vhodného
zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání.

(5) Překážkou pro vedení v evidenci není ani takové zaměstnání, které
není pro uchazeče o zaměstnání vhodným zaměstnáním (§ 20) a je
zprostředkováno úřadem práce nejdéle na dobu 3 měsíců, pokud odpovídá
jeho zdravotnímu stavu (dále jen „krátkodobé zaměstnání“).

(6) Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je
neposkytnutí identifikačních údajů a neposkytnutí nebo zrušení souhlasu
se zpracováním osobních údajů (§ 17 odst. 2).

§ 26

Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání

(1) Fyzická osoba se zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání dnem
podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání. Požádá-li fyzická
osoba o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po
skončení zaměstnání nebo jiných činností, které jsou uvedeny v § 25
odst. 1, nebo činností, které jsou podle § 41 odst. 3 považovány za
náhradní doby zaměstnání, zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání
ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností.

(2) Žádost o zprostředkování zaměstnání obsahuje zejména identifikační
údaje uchazeče o zaměstnání a souhlas s jejich zpracováním, údaje o
jeho kvalifikaci, získaných pracovních zkušenostech, zájmu o určitá
zaměstnání, zdravotních omezeních a údaje, které uchazeče o zaměstnání
omezují v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání.

(3) Nesplňuje-li fyzická osoba podmínky pro zařazení do evidence
uchazečů o zaměstnání, vydá o tom úřad práce rozhodnutí.

Evidence uchazečů o zaměstnání

§ 27

(1) Evidence uchazečů o zaměstnání obsahuje údaje uvedené v žádosti o
zprostředkování zaměstnání a dále údaje o průběhu zprostředkování
zaměstnání, součinnosti uchazeče o zaměstnání s úřadem práce a
poskytování služeb v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a pracovní
rehabilitace. Údaje z evidence uchazečů o zaměstnání jsou určeny pro
účely zprostředkování zaměstnání, pro statistické účely a pro účely
stanovené zvláštními právními předpisy.

(2) Skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o
zaměstnání osvědčuje uchazeč o zaměstnání úřadu práce; změny těchto
skutečností je uchazeč o zaměstnání povinen osobně nebo písemně oznámit
nejpozději do 8 kalendářních dnů. Ve stejné lhůtě je povinen osobně
nebo písemně oznámit důvody, pro které se nedostavil na úřad práce ve
stanoveném termínu.

(3) Nelze-li skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci
uchazečů o zaměstnání a jejich změny osvědčit jinak, může úřad práce
připustit jejich osvědčení čestným prohlášením.

(4) Uchazeči o zaměstnání, který změní v průběhu vedení v evidenci
uchazečů o zaměstnání bydliště a splní oznamovací povinnost podle
odstavce 2, převede úřad práce ke dni změny bydliště evidenci uchazeče
o zaměstnání na úřad práce příslušný podle jeho nového bydliště.

§ 28

Uchazeč o zaměstnání může požádat příslušný úřad práce (§ 24) o
zprostředkování zaměstnání úřadem práce, v jehož správním obvodu se z
vážných důvodů skutečně zdržuje. Dohodnou-li se úřady práce do 10
kalendářních dnů ode dne podání žádosti, zprostředkovává jeho
zaměstnání a vykonává další práva a povinnosti vyplývající z tohoto
zákona úřad práce, v jehož správním obvodu se uchazeč o zaměstnání
skutečně zdržuje. Jestliže se úřady práce nedohodnou, určí
ministerstvo, který úřad práce bude zprostředkovávat zaměstnání a
vykonávat další práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona.

§ 29

Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání

Uchazeči o zaměstnání ukončí úřad práce vedení v evidenci uchazečů o
zaměstnání dnem

a) nástupu do zaměstnání, s výjimkou případů uvedených v § 25 odst. 3 a
5, nebo zahájení jiných činností uvedených v § 25 odst. 1, a to na
základě osobního nebo písemného oznámení uchazeče o zaměstnání,

b) doručení písemné žádosti uchazeče o zaměstnání o ukončení vedení v
evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud není dán některý z důvodů pro
vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání podle § 30,

c) nástupu výkonu trestu odnětí svobody, nástupu výkonu ochranného
opatření zabezpečovací detence,

d) následujícím po dni úmrtí uchazeče o zaměstnání nebo dnem
následujícím po prohlášení uchazeče o zaměstnání za mrtvého,

e) následujícím po uplynutí 6 měsíců ode dne vzetí uchazeče o
zaměstnání do vazby,

f) zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, pokud úřad práce
dodatečně zjistil, že uchazeč o zaměstnání nebyl způsobilý být
účastníkem právních vztahů podle § 3 odst. 1 písm. b), nebo

g) pozbytí způsobilosti uchazeče o zaměstnání být účastníkem právních
vztahů podle § 3 odst. 1 písm. b).

§ 30

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

(1) Uchazeče o zaměstnání úřad práce z evidence uchazečů o zaměstnání
rozhodnutím vyřadí, jestliže

a) nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v
evidenci uchazečů o zaměstnání, které jsou uvedeny v § 25, s výjimkou
skutečností uvedených v § 25 odst. 2 písm. a) až c), a uchazeč o
zaměstnání nesplní oznamovací povinnost podle § 27 odst. 2,

b) uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost podle § 25 odst. 3
nebo neoznámí další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v
evidenci uchazečů o zaměstnání, ve lhůtě stanovené v § 27 odst. 2,

c) uchazeč o zaměstnání není podle lékařského posudku schopen plnit
povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání,

d) uchazeč o zaměstnání zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů, nebo

e) uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci.

(2) Uchazeče o zaměstnání úřad práce z evidence uchazečů o zaměstnání
rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu

a) odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání (§ 20),

b) odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci (§ 109), neúčastní se
rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické
přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím
zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobí závěrečnému
ověření získaných znalostí a dovedností, anebo uchazeč o zaměstnání,
který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5
měsíců, odmítne nabídku úřadu práce na rekvalifikaci,

c) neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu,
jeho aktualizaci nebo vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm
stanovené (§ 33 odst. 2),

d) odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu (§ 21 odst.
2), nebo psychologickému vyšetření (§ 21 odst. 3), anebo

e) maří součinnost s úřadem práce (§ 31).

(3) Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání se provede dnem, kdy
nastala některá ze skutečností uvedených v odstavcích 1 a 2. Rozhodnutí
o vyřazení podle odstavce 1 písm. a) nelze vydat po uplynutí 3 let ode
dne, kdy nastala skutečnost bránící vedení v evidenci uchazečů o
zaměstnání.

(4) Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence uchazečů o
zaměstnání z některého z důvodů uvedených

a) v odstavci 1 písm. a), b) a d), může být na základě nové písemné
žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po
uplynutí doby 3 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o
zaměstnání,

b) v odstavci 1 písm. e) a v odstavci 2, může být na základě nové
písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen
nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů
o zaměstnání.

§ 31

Uchazeč o zaměstnání maří součinnost s úřadem práce, jestliže

a) je podle lékařského posudku schopen plnit povinnosti vůči úřadu
práce, a přesto je neplní,

b) neprojedná doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené úřadem práce,

c) se nedostaví na úřad práce ve stanoveném termínu bez vážných důvodů
[§ 5 písm. c)],

d) neplní povinnosti stanovené v § 21, nebo

e) jiným jednáním zmaří zprostředkování zaměstnání nebo nástup do
zaměstnání.

§ 32

(1) Při skončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je úřad práce
povinen vydat uchazeči o zaměstnání potvrzení o době vedení v evidenci
uchazečů o zaměstnání a o poskytování podpory v nezaměstnanosti a
podpory při rekvalifikaci.

(2) Úřad práce je povinen po ukončení vedení v evidenci uchazečů o
zaměstnání (§ 29) a vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání (§ 30)
zablokovat údaje týkající se uchazeče o zaměstnání do doby, než
nastanou nové důvody pro jejich další zpracování.

§ 33

Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání

(1) Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o
zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z
jiných vážných důvodů potřebují. Jsou to zejména

a) fyzické osoby se zdravotním postižením (§ 67),

b) fyzické osoby do 20 let věku,

c) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu,

d) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku,

e) fyzické osoby starší 50 let věku,

f) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání
nepřetržitě déle než 5 měsíců,

g) fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se
rozumí zejména fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně
obtížných poměrech nebo které v nich žijí, fyzické osoby společensky
nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody
nebo po propuštění z výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence a
fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

(2) Ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce
slouží individuální akční plán. Individuální akční plán je dokument,
který vypracovává úřad práce za součinnosti uchazeče o zaměstnání.
Obsahem individuálního akčního plánu je zejména stanovení postupu a
časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti
uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Při určování obsahu
individuálního akčního plánu se vychází z dosažené kvalifikace,
zdravotního stavu, možností a schopností uchazeče o zaměstnání.
Individuální akční plán vypracuje úřad práce vždy, pokud je uchazeč o
zaměstnání veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než
5 měsíců. Uchazeč o zaměstnání je povinen poskytnout součinnost úřadu
práce při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci a
vyhodnocování, a to v termínech stanovených úřadem práce, a plnit
podmínky v něm stanovené.

Volná pracovní místa

§ 34

Zaměstnavatel získává zaměstnance v potřebném počtu a struktuře sám
nebo za pomoci úřadu práce, od kterého může vyžadovat informace o
situaci na trhu práce, popřípadě poradenskou činnost při výběru
vhodných zaměstnanců z řad uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání
nebo za pomoci agentury práce.

§ 35

(1) Zaměstnavatel je povinen do 10 kalendářních dnů oznámit příslušnému
úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku (§ 37) a
neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů, oznámit obsazení těchto
míst. Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná
pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance nebo
je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce. Lhůta
pro oznámení počíná běžet dnem následujícím po vytvoření, uvolnění nebo
obsazení pracovního místa.

(2) Oznámení podle odstavce 1 může zaměstnavatel učinit, v případě, že
tak stanoví zvláštní právní předpis ^32a), též u místně příslušného
obecního živnostenského úřadu. Živnostenský úřad předá oznámení
příslušnému úřadu práce ve stanovené lhůtě ^32b).

§ 36

Zaměstnavatel na vyžádání úřadu práce vybere z hlášených volných
pracovních míst místa vhodná pro uchazeče o zaměstnání, kterým úřad
práce věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání (§ 33).

§ 37

Úřad práce vede evidenci volných pracovních míst, která obsahuje
identifikační údaje zaměstnavatele, základní charakteristiku pracovního
místa, to je určení druhu práce a místa výkonu práce, předpoklady a
požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa, základní informace
o pracovních a mzdových podmínkách a informaci, zda se jedná o pracovní
místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením. Dále
evidence obsahuje informaci o tom, zda jde o zaměstnání na dobu
neurčitou nebo určitou a jeho předpokládanou délku. Evidence může dále
obsahovat zejména informace o možnostech ubytování, dojíždění do
zaměstnání a další informace, které zaměstnavatel požaduje zveřejnit.

§ 37a

(1) Ministerstvo vede centrální evidenci volných pracovních míst
obsaditelných držiteli zelené karty. Centrální evidence obsahuje údaje
uvedené v § 37.

(2) Volným pracovním místem obsaditelným držitelem zelené karty se
rozumí pracovní místo,

a) které nebylo obsazeno do 30 dnů od jeho oznámení úřadu práce, s
výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků ^32e) a
pracovních míst zaměstnanců, kteří ve správních úřadech vykonávají
státní správu ^32f), nebo

b) které Ministerstvo průmyslu a obchodu označilo v centrální evidenci
volných pracovních míst jako místo vhodné pro klíčový personál.

Se zveřejněním pracovního místa v centrální evidenci volných pracovních
míst obsaditelných držiteli zelené karty musí zaměstnavatel udělit
souhlas.

(3) Zastupitelský úřad České republiky vyznačí v centrální evidenci
volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty podání
žádosti o vydání zelené karty a případné zpětvzetí této žádosti.
Ministerstvo vnitra vyznačí v této evidenci podání žádosti o vydání
zelené karty, případné zpětvzetí žádosti, pokud byla podána na území
České republiky, den, kdy bylo rozhodnuto o vyhovění nebo nevyhovění
žádosti, a den vydání zelené karty.

(4) Neprodleně po vydání zelené karty Ministerstvo vnitra elektronicky
sdělí ministerstvu identifikační údaje cizince, kterému byla vydána
zelená karta, a pracovní místo, pro které byla zelená karta vydána;
rovněž tak sdělí ministerstvu informace o prodloužení její platnosti, o
jejím zrušení, případně zániku.

(5) Ministerstvo v centrální evidenci volných pracovních míst
obsaditelných držiteli zelené karty nezveřejní volné pracovní místo
nebo volné pracovní místo vedené v této evidenci vyřadí, pokud by jeho
obsazení cizincem ohrozilo situaci na trhu práce; u míst vhodných pro
klíčový personál tak lze učinit jen na základě předchozího souhlasu
ministra práce a sociálních věcí.

§ 38

Úřad práce volná pracovní místa nabízí uchazečům o zaměstnání a
zájemcům o zaměstnání a se souhlasem zaměstnavatele je zveřejňuje,
včetně zveřejnění v elektronických médiích. Úřad práce nenabízí a
nezveřejňuje nabídky zaměstnání, které jsou diskriminačního charakteru
nebo jsou v rozporu s pracovněprávními (§ 126 odst. 2) a jinými
právními předpisy nebo odporují dobrým mravům. Úřad práce rovněž
nenabízí a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u
zaměstnavatele, kterému byla uložena pokuta za porušení povinnosti
vyplývající z pracovněprávních předpisů (§ 126 odst. 2) nebo za
porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů, které kontroluje
Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, a to po
dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.


Zákon o zaměstnanosti ›  ČÁST DRUHÁ - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ ›  HLAVA II - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ ÚŘADY PRÁCE

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800114