Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - HLAVA I - OPATŘENÍ A NÁSTROJE 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » HLAVA I - OPATŘENÍ A NÁSTROJE

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYOPATŘENÍ A NÁSTROJE

Paragrafy:   § 104   § 105   § 106   § 107  

§ 104

(1) Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn opatření směřujících k
zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku
zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo a úřady práce; podle situace na
trhu práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty.

(2) Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika zaměstnanosti, jsou
zejména

a) rekvalifikace,

b) investiční pobídky,

c) veřejně prospěšné práce,

d) společensky účelná pracovní místa,

e) příspěvek na zapracování,

f) příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program.

§ 105

(1) Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti jsou rovněž

a) poradenství, které provádějí nebo zabezpečují úřady práce za účelem
zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob pro
volbu povolání, pro zprostředkování vhodného zaměstnání, pro volbu
přípravy k práci osob se zdravotním postižením a při výběru vhodných
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,

b) podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením uvedená v části
třetí, s výjimkou příspěvku podle § 78,

c) cílené programy k řešení zaměstnanosti (§ 120).

(2) Úřad práce může na základě dohody zabezpečovat poradenství
prostřednictvím odborných zařízení, například
pedagogicko-psychologických poraden a bilančně diagnostických
pracovišť, a hradit náklady spojené s touto činností.

(3) Dohoda mezi úřadem práce a odborným zařízením o provedení
poradenské činnosti musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) obsah a rozsah poradenské činnosti,

c) místo a způsob provedení poradenské činnosti,

d) termín provedení poradenské činnosti,

e) náklady poradenské činnosti, termín a způsob jejich úhrady,

f) závazek odborného zařízení vrátit poskytnuté finanční prostředky
nebo jejich část, pokud nedodrží sjednané podmínky, nebo pokud mu jeho
zaviněním byly poskytnuty neprávem nebo ve vyšší částce, než náležely,
a lhůta a podmínky jejich vrácení,

g) ujednání o vypovězení dohody.

(4) Charakteristiku jednotlivých poradenských činností a forem
poradenství a druhy nákladů s ním spojených, které hradí úřad práce,
stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

§ 106

V souladu s potřebami trhu práce mohou úřady práce ověřovat nové
nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Podmínky ověřování
a náklady na nové nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti
schvaluje ministerstvo.

§ 107

(1) Aktivní politika zaměstnanosti je financována z prostředků státního
rozpočtu a hospodaření s těmito prostředky se řídí zvláštním právním
předpisem ^46). Z těchto prostředků lze rovněž přispívat na programy
nebo opatření regionálního a celostátního charakteru a projekty
zahraničních subjektů přispívající ke zvýšení zaměstnanosti a na
ověřování nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

(2) Příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti poskytované podle částí
třetí a páté nelze zaměstnavateli poskytovat na stejný účel. Příspěvky
nelze poskytnout organizačním složkám státu a státním příspěvkovým
organizacím.


Zákon o zaměstnanosti ›  ČÁST PÁTÁ - AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI ›  HLAVA I - OPATŘENÍ A NÁSTROJE

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800213