Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - HLAVA IV - DALŠÍ NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » HLAVA IV - DALŠÍ NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYDALŠÍ NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI

Paragrafy:   § 112   § 113   § 114 a 115   § 116   § 117   § 118   § 119  

§ 112

Veřejně prospěšné práce

(1) Veřejně prospěšnými pracemi se rozumí časově omezené pracovní
příležitosti spočívající zejména v údržbě veřejných prostranství,
úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných
činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných
obecně prospěšných institucí, které vytváří zaměstnavatel nejdéle na 12
po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu
umístění uchazečů o zaměstnání. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na
základě dohody s úřadem práce, který na ně může zaměstnavateli
poskytnout příspěvek.

(2) Příspěvek lze poskytnout až do výše skutečně vyplacených mzdových
nákladů na zaměstnance umístěného na tyto práce, včetně pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe
odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance.

§ 113

Společensky účelná pracovní místa

(1) Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa,
která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem
práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit
pracovní uplatnění jiným způsobem. Společensky účelným pracovním místem
je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o
zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na
společensky účelná pracovní místa může úřad práce poskytnout příspěvek.

(2) Má-li být zřízeno více než 5 pracovních míst, je úřad práce povinen
vyžádat si vypracování odborného posudku.

(3) Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního
místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o
příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrné míry
nezaměstnanosti v České republice, může maximálně činit čtyřnásobek
průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí
předchozího kalendářního roku a při zřízení více než 10 pracovních míst
na základě jedné dohody může výše příspěvku na zřízení jednoho
společensky účelného pracovního místa činit maximálně šestinásobek této
průměrné mzdy.

(4) Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního
místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o
příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese dosahuje průměrné míry
nezaměstnanosti v České republice nebo je vyšší, může maximálně činit
šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí
čtvrtletí předchozího kalendářního roku a při zřízení více než 10
pracovních míst na základě jedné dohody může výše příspěvku na zřízení
jednoho společensky účelného pracovního místa činit maximálně
osminásobek této průměrné mzdy.

(5) Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního
místa může být poskytován až do výše vyplacených mzdových nákladů na
zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo, včetně pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe
odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Příspěvek může být
poskytován nejdéle po dobu 6 měsíců. Přijme-li zaměstnavatel na
vyhrazené pracovní místo uchazeče o zaměstnání uvedeného v § 33 odst. 1
písm. a) a e), může být příspěvek poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců.

(6) Vrácení příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa
za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti nelze požadovat, pokud
osoba samostatně výdělečně činná přestane vykonávat samostatnou
výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě jejího úmrtí.

(7) Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího
kalendářního roku vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého
statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.

§ 114 a 115

zrušeny

§ 116

Příspěvek na zapracování

(1) Příspěvek na zapracování může úřad práce poskytnout zaměstnavateli
na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do
pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému úřad práce věnuje
zvýšenou péči (§ 33).

(2) Příspěvek se poskytuje na základě dohody mezi úřadem práce a
zaměstnavatelem. Příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 3 měsíců.
Měsíční příspěvek na jednu fyzickou osobu, která zapracovává, může
činit maximálně polovinu minimální mzdy.

§ 117

Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

(1) Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program může úřad
práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud
zaměstnavatel přechází na nový podnikatelský program a z tohoto důvodu
nemůže zabezpečit pro své zaměstnance práci v rozsahu stanovené týdenní
pracovní doby ^22).

(2) Příspěvek lze poskytovat na částečnou úhradu náhrady mzdy, která
zaměstnancům přísluší podle pracovněprávních předpisů. Příspěvek lze
poskytovat maximálně po dobu 6 měsíců. Měsíční příspěvek na jednoho
zaměstnance může činit nejvýše polovinu minimální mzdy.

Poskytování příspěvků

§ 118

(1) O poskytnutí příspěvků na jednotlivé nástroje aktivní politiky
zaměstnanosti zaměstnavatel nebo fyzická osoba žádá. Žádost o příspěvek
na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti musí obsahovat

a) identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby,

b) místo a předmět podnikání,

c) druh příspěvku, o který se žádá.

(2) K žádosti o příspěvek na jednotlivé nástroje aktivní politiky
zaměstnanosti je nutné přiložit

a) doklady osvědčující skutečnosti uvedené v žádosti,

b) potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové
nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné
zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociálním
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou
případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se
splácením splátek nebo povoleno posečkání daně,

c) doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu.

(3) Úřad prácemůže požadovat předložení i jiných dokladů, pokud jsou
potřebné k posouzení žádosti.

(4) Místně příslušným pro uzavření dohody a poskytování příspěvku na
zřízení (§ 113 odst. 1 věta druhá) nebo vyhrazení (§ 113 odst. 5)
společensky účelného pracovního místa je úřad práce, v jehož evidenci
je veden uchazeč o zaměstnání, který bude na společensky účelné
pracovní místo umístěn.

§ 119

(1) O poskytnutí příspěvku v rámci aktivní politiky zaměstnanosti
uzavírá úřad práce se zaměstnavateli, s jinými právnickými a fyzickými
osobami a dalšími subjekty podle zvláštních právních předpisů ^6)
písemnou dohodu.

(2) Dohoda o poskytnutí příspěvku musí obsahovat

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) účel poskytnutí příspěvku,

c) podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován,

d) výši a termín poskytnutí příspěvku,

e) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,

f) podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku,

g) závazek příjemce vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu
jeho zaviněním byl příspěvek poskytnut neprávem nebo ve vyšší částce,
než náležel, a lhůtu a podmínky vrácení příspěvku,

h) ujednání o vypovězení dohody.

(3) V závislosti na charakteru jednotlivých příspěvků poskytovaných v
rámci aktivní politiky zaměstnanosti lze v dohodě sjednat i další
ujednání, na kterých mají účastníci zájem.

(4) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí
příspěvku na

a) podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení
rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu ^44),

b) ostatní podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za
porušení rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu ^45),

c) další podmínky, jejichž nedodržení není porušením rozpočtové kázně
podle zvláštního právního předpisu ^46 ^46).

Nedojde-li v dohodě k rozlišení podmínek, má se za to, že se jedná o
podmínky stanovené podle písmene a).

(5) Nedodržení podmínek poskytnutí příspěvku podle odstavce 4 písm. a)
nebo b) nebo nevrácení příspěvku ve stanoveném termínu je porušením
rozpočtové kázně ^46 ^46).

(6) Formy příspěvků a způsob poskytování příspěvků stanoví ministerstvo
prováděcím právním předpisem.


Zákon o zaměstnanosti ›  ČÁST PÁTÁ - AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI ›  HLAVA IV - DALŠÍ NÁSTROJE AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800216