Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - HLAVA II - REKVALIFIKACE 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » HLAVA II - REKVALIFIKACE

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYREKVALIFIKACE

Paragrafy:   § 108   § 109   § 110  

§ 108

(1) Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení,
rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího
udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání
kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou
kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se
vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a
zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání
nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího
profesního vzdělávání.

(2) Rekvalifikaci může provádět pouze

a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona,

b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního
právního předpisu ^52d),

c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a
školských zařízení ^52e) nebo vysoká škola s akreditovaným studijním
programem podle zvláštního právního předpisu ^52f ^52f), nebo

d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního
předpisu ^52g),

(dále jen „rekvalifikační zařízení“).

(3) Vzdělávacím programem akreditovaným podle odstavce 2 písm. a) se
rozumí program, kterému byla na základě potřeb trhu práce rozhodnutím
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace.
Akreditace se uděluje na základě písemné žádosti, jejíž součástí je
vymezení obsahu a rozsahu vzdělávání, forem a metod výuky a způsobů
ověřování výsledků vzdělávání v rekvalifikaci. Vzdělávací program musí
být v souladu s cíli a obsahem vzdělávání podle zvláštních právních
předpisů ^52f ^52f). O udělení akreditace je Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy povinno rozhodnout nejpozději do 90 dnů ode dne doručení
žádosti o akreditaci. K posouzení žádosti o akreditaci si Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy může zřídit akreditační komisi jako
svůj poradní orgán a může si vyžádat stanovisko ministerstva k situaci
na trhu práce. Akreditace se uděluje na dobu 3 let ode dne právní moci
rozhodnutí o jejím udělení.

(4) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne o odejmutí
akreditace, jestliže rekvalifikační zařízení uvedené v odstavci 2 písm.
a)

a) nedodržuje akreditovaný vzdělávací program,

b) není schopno zabezpečit odpovídající úroveň vzdělávání, nebo

c) požádá o odejmutí akreditace.

(5) Rekvalifikační zařízení uvedené v odstavci 2 písm. a) je oprávněno
vydávat osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

(6) Rekvalifikačnímu zařízení, které na základě dohody s úřadem práce
provádí rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání,
může úřad práce hradit náklady spojené s touto rekvalifikací.

(7) Dohoda mezi úřadem práce a rekvalifikačním zařízením o
rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání musí být
uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) pracovní činnost, na kterou budou uchazeči o zaměstnání nebo zájemci
o zaměstnání rekvalifikováni,

c) základní kvalifikační předpoklady potřebné pro zařazení do
rekvalifikace,

d) rozsah teoretické a praktické přípravy,

e) místo a způsob provedení rekvalifikace,

f) doba zahájení a ukončení rekvalifikace, způsob ověření získaných
znalostí a dovedností,

g) náklady rekvalifikace, doba a způsob jejich úhrady,

h) závazek rekvalifikačního zařízení uzavřít pojištění pro případ své
odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou při rekvalifikaci,

i) závazek akreditovaného zařízení vrátit poskytnuté finanční
prostředky nebo jejich část, pokud nedodrží sjednané podmínky, nebo
pokud mu jeho zaviněním byly poskytnuty neprávem nebo ve vyšší částce,
než náležely, a lhůta a podmínky jejich vrácení,

j) ujednání o vypovězení dohody.

(8) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s
ministerstvem stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti žádosti
o akreditaci a organizace vzdělávání podle rekvalifikačního programu,
způsob ukončení vzdělávání a náležitosti osvědčení o rekvalifikaci.

§ 109

Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání

(1) Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a
uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to
jejich uplatnění na trhu práce. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad
práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu
prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Rekvalifikaci
zajišťuje úřad práce příslušný podle místa bydliště uchazeče o
zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání.

(2) Dohoda o rekvalifikaci podle odstavce 1 musí být uzavřena písemně a
musí v ní být uvedeny

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) pracovní činnost, na kterou je rekvalifikace zabezpečována,

c) způsob a doba rekvalifikace, místo jejího konání,

d) podmínky poskytování příspěvku na úhradu prokázaných nutných nákladů
spojených s rekvalifikací,

e) způsob ověření získaných znalostí a dovedností,

f) závazek uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání uhradit
náklady rekvalifikace, pokud bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci
nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově
získané kvalifikaci, a druhy nákladů, které bude povinen úřadu práce
uhradit,

g) ujednání o vypovězení dohody.

(3) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí
příspěvku na

a) podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení
rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu ^44),

b) ostatní podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za
porušení rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu ^45),

c) další podmínky, jejichž nedodržení není porušením rozpočtové kázně
podle zvláštního právního předpisu ^46 ^46).

Nedojde-li v dohodě k rozlišení podmínek, má se za to, že se jedná o
podmínky stanovené podle písmene a).

(4) Porušení podmínek poskytnutí příspěvku podle odstavce 3 písm. a)
nebo b) na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací
nebo porušení povinnosti jeho vrácení je porušením rozpočtové
kázně ^46 ^46).

(5) Formy rekvalifikace, druhy nákladů rekvalifikace a nákladů s ní
spojených, které hradí úřad práce, stanoví ministerstvo v dohodě s
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prováděcím právním
předpisem.

§ 110

Rekvalifikace zaměstnanců

(1) Rekvalifikace může být prováděna i u zaměstnavatele v zájmu dalšího
pracovního uplatnění jeho zaměstnanců. Rekvalifikace zaměstnanců se
provádí na základě dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
O rekvalifikaci zaměstnanců spočívající v získání, zvýšení nebo
rozšíření kvalifikace může úřad práce uzavřít se zaměstnavatelem
dohodu. Pokud je rekvalifikace zaměstnanců prováděna na základě dohody
s úřadem práce, mohou být zaměstnavateli nebo rekvalifikačnímu
zařízení, které pro zaměstnavatele rekvalifikaci zaměstnanců zajišťuje,
úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady rekvalifikace
zaměstnanců a náklady s ní spojené. Jestliže pro zaměstnavatele
zabezpečuje rekvalifikaci zaměstnanců rekvalifikační zařízení, uzavírá
se dohoda mezi zaměstnavatelem a rekvalifikačním zařízením, popřípadě
mezi úřadem práce, zaměstnavatelem a rekvalifikačním zařízením.

(2) Dohoda o rekvalifikaci zaměstnanců mezi úřadem práce a
zaměstnavatelem, případně rekvalifikačním zařízením musí být uzavřena
písemně a musí v ní být uvedeny

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) pracovní činnost, na kterou budou zaměstnanci rekvalifikováni,

c) základní kvalifikační předpoklady zaměstnanců potřebné pro zařazení
do rekvalifikace,

d) rozsah teoretické a praktické přípravy,

e) místo a způsob provedení rekvalifikace,

f) doba zahájení a ukončení rekvalifikace, způsob ověření získaných
znalostí a dovedností,

g) náklady rekvalifikace, doba a způsob jejich úhrady,

h) závazek zaměstnavatele nebo rekvalifikačního zařízení vrátit
poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část, pokud nedodrží
sjednané podmínky, nebo pokud mu jeho zaviněním byly poskytnuty
neprávem nebo ve vyšší částce, než náležely, a lhůta a podmínky jejich
vrácení,

i) ujednání o vypovězení dohody.

(3) Dohoda o rekvalifikaci zaměstnanců mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) pracovní činnost, na kterou má být zaměstnanec rekvalifikován,

c) rozsah teoretické a praktické přípravy,

d) doba zahájení a ukončení rekvalifikace, způsob ověření získaných
znalostí a dovedností.

(4) Rekvalifikace zaměstnanců spočívající v získání, zvýšení nebo
rozšíření kvalifikace se uskutečňuje v pracovní době a je překážkou v
práci na straně zaměstnance; za tuto dobu přísluší zaměstnanci náhrada
mzdy ve výši průměrného výdělku. Mimo pracovní dobu se rekvalifikace
uskutečňuje, jen pokud je to nezbytné vzhledem ke způsobu jejího
zabezpečení.

(5) O rekvalifikaci podle odstavce 1 nejde v případě účasti zaměstnance
na teoretické nebo praktické přípravě, kterou

a) je zaměstnavatel povinen zabezpečovat pro zaměstnance podle
příslušných právních předpisů a které je zaměstnanec povinen se
zúčastnit v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, nebo

b) zaměstnanec absolvuje z vlastního zájmu, aniž by z hlediska jím
vykonávané práce u zaměstnavatele byla nezbytná potřeba změny jeho
dosavadní kvalifikace. V tomto případě se postupuje podle příslušných
ustanovení pracovněprávních předpisů upravujících účast zaměstnanců na
školení a studiu při zaměstnání ^54).

(6) Formy rekvalifikace zaměstnanců, druhy nákladů rekvalifikace a
nákladů s ní spojených, které hradí úřad práce, stanoví ministerstvo v
dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prováděcím
právním předpisem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800214