Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - HLAVA V - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB A SOUČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » HLAVA V - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB A SOUČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPOSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB A SOUČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB

Paragrafy:   § 9   § 9a   § 9b  

§ 9

(1) Při posuzování zdravotního stavu pro účely rozhodnutí podle § 8
odst. 1 písm. m) a při posuzování podle § 8 odst. 1 písm. n) vychází
úřad práce z podkladů vypracovaných lékařem určeným úřadem práce.

(2) Posuzování podle § 8 odst. 1 písm. n) se provádí na základě žádosti
správního orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek žádán,
nebo zjistí-li lékař určený úřadem práce anebo ministerstvo posudkově
významné skutečnosti, které odůvodňují provedení kontroly původního
posouzení.

(3) Úřad práce je oprávněn vyzvat fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav
je posuzován pro účely vydání posudku podle § 8 odst. 1 písm. n), aby

a) se podrobila vyšetření svého zdravotního stavu lékařem určeným
úřadem práce,

b) se podle požadavku lékaře určeného úřadem práce podrobila vyšetření
svého zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení nebo jinému odbornému
vyšetření, nebo

c) poskytla jinou součinnost, která je potřebná k podání posudku;

tato fyzická osoba je povinna výzvě vyhovět.

(4) Nepodrobí-li se fyzická osoba uvedená v odstavci 3 vyšetření
zdravotního stavu podle odstavce 3 písm. a) nebo b) anebo odmítne
poskytnout součinnost podle odstavce 3 písm. c), sdělí úřad práce tuto
skutečnost správnímu orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je
posudek vyžádán.

(5) Ustanovení odstavce 3 platí obdobně pro fyzickou osobu, jejíž
zdravotní stav je posuzován v řízení, zda je osobou zdravotně
znevýhodněnou, a pro fyzickou osobu, která byla uznána zdravotně
znevýhodněnou, v případech kontroly původního posouzení.

(6) Jestliže se fyzická osoba, jejíž zdravotní stav je posuzován v
řízení, zda je osobou zdravotně znevýhodněnou, nepodrobí vyšetření
zdravotního stavu, ačkoliv byla k tomuto vyšetření vyzvána, může být
řízení přerušeno až do doby, kdy se fyzická osoba tomuto vyšetření
podrobí, pokud byla ve výzvě na tento následek upozorněna. Trvalo-li
přerušení řízení podle věty první alespoň 12 měsíců, lze řízení
zastavit.

(7) Jestliže se fyzická osoba, která byla uznána osobou zdravotně
znevýhodněnou, nepodrobí vyšetření zdravotního stavu nebo jinému
odbornému vyšetření, nepovažuje se ode dne uvedeného v rozhodnutí úřadu
práce za osobu zdravotně znevýhodněnou; podmínkou však je, že na tuto
možnost byla tato osoba nebo její zákonný zástupce upozorněn.

§ 9a

(1) Na postup při vydání posudku podle § 8 odst. 1 písm. n) se
nevztahuje správní řád, s výjimkou ustanovení o základních zásadách
činnosti správních orgánů, ustanovení o vyloučení z projednávání a
rozhodování věci a ustanovení o spisu.

(2) Lhůta pro vydání posudku podle § 8 odst. 1 písm. n) činí 30
kalendářních dnů, nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu
delší. Brání-li vydání posudku ve lhůtě podle věty první závažné
důvody, sdělí úřad práce neprodleně tyto důvody orgánu, který o
posouzení požádal; v těchto případech se lhůta podle věty první
prodlužuje až o 30 kalendářních dnů, nestanoví-li orgán, který o
posouzení požádal, jinou lhůtu.

(3) Úřad práce zašle orgánu, který o vydání posudku podle § 8 odst. 1
písm. n) požádal, pouze ty části posudku, které neobsahují údaje o
zdravotním stavu posuzované fyzické osoby.

(4) Úřad práce zašle okresní správě sociálního zabezpečení do 7 dnů
kopii posudku vyhotoveného podle § 8 odst. 1 písm. n), pokud o to tato
správa požádá z důvodu zjištění zdravotního stavu fyzické osoby pro
účely důchodového a nemocenského pojištění.

§ 9b

(1) Zdravotnická zařízení jsou povinna za úhradu na žádost úřadu práce
nebo lékaře určeného úřadem práce

a) provést vyšetření zdravotního stavu fyzické osoby,

b) zpracovat lékařské podklady ve vyžádaném rozsahu, jichž je třeba k
posouzení zdravotního stavu fyzické osoby.

(2) Zdravotnická zařízení jsou povinna bezplatně lékaři uvedenému v
odstavci 1 na jeho žádost sdělit informace potřebné pro posouzení
zdravotního stavu, umožnit nahlížení do zdravotnické dokumentace a na
nezbytně nutnou dobu zapůjčit zdravotnickou dokumentaci v rozsahu
potřebném pro posouzení zdravotního stavu fyzické osoby.

(3) Zdravotnické zařízení plní povinnosti podle odstavců 1 a 2 ve lhůtě
určené úřadem práce nebo lékařem uvedeným v odstavci 1, a není-li tato
lhůta určena, do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy obdrželo žádost.

(4) Výše úhrady za výkony podle odstavce 1 se řídí seznamem zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami ^14) a zvláštními právními předpisy ^14a).
Úhradu poskytne příslušný úřad práce, který si provedení výkonu
vyžádal, a to na základě vyúčtování předloženého zdravotnickým
zařízením. To platí obdobně i pro náhradu poštovného za zaslání
zdravotnické dokumentace podle odstavce 2.


Zákon o zaměstnanosti ›  ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ ›  HLAVA V - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB A SOUČINNOST ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU FYZICKÝCH OSOB

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800096