Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYSPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Paragrafy:   § 142   § 143   § 144   § 145   § 146   § 147   § 147a   § 147b  

§ 142

Na správní řízení vedená podle části druhé tohoto zákona se nevztahuje
§ 79 odst. 5 správního řádu ^67).

§ 143

Odvolání proti rozhodnutí úřadu práce o vyřazení z evidence uchazečů o
zaměstnání (§ 30), o zastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti a
podpory při rekvalifikaci (§ 44), o snížení nebo zastavení výplaty
podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci (§ 55), o
odejmutí povolení k zaměstnání cizinci (§ 100) a o vydání nebo nevydání
povolení činnosti dítěte a o zákazu činnosti dítěte (§ 124 odst. 1 a 5)
nemá odkladný účinek.

§ 144

Pro počítání času podle tohoto zákona platí obdobně úprava o počítání
času stanovená ve zvláštním právním předpise ^68). V případě, že pro
splnění podmínky vzniku nároku podle tohoto zákona je nutné jednotlivé
dny sčítat, považuje se za měsíc 30 kalendářních dnů.

§ 145

Povolení k zaměstnání pro více míst výkonu práce vydá úřad práce, který
o povolení rozhoduje ^67), po vyjádření úřadu práce, v jehož správním
obvodu má být zaměstnání vykonáváno.

§ 146

(1) Vyúčtování příspěvků a hmotné podpory poskytované podle částí třetí
a páté provádí příjemce k 31. prosinci kalendářního roku a předkládá je
poskytovateli do 15. února následujícího roku, s výjimkou příspěvků
poskytovaných zpětně na základě předložených vyúčtovaných nákladů a
příspěvku podle § 78 odst. 1. Příspěvky, které nejsou poskytovány
zpětně, nemusí být vyčerpány v roce jejich poskytnutí, musí však být
čerpány podle harmonogramu stanoveného v dohodě o jejich poskytnutí.

(2) Nevyčerpanou část příspěvku je příjemce povinen poskytovateli
neprodleně vrátit; nesplnění této povinnosti ve lhůtě stanovené
poskytovatelem je porušením rozpočtové kázně ^46).

§ 147

Na zaměstnávání příslušníků a vojáků z povolání ve služebním poměru a
zaměstnanců obce zařazených do obecní policie se nevztahují ustanovení
§ 35, 80 a 81; povinnosti uvedené v § 35 a 81 se nevztahují na Český
báňský úřad a obvodní báňské úřady ^70), pokud jde o zaměstnávání
báňských inspektorů. Ustanovení § 35 se nevztahuje na vedoucí pracovní
místa obsazovaná jmenováním ^71).

§ 147a

(1) Zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce v úřadech práce jsou
povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili
při plnění pracovních povinností nebo v souvislosti s ním. Tato
povinnost trvá i po skončení pracovněprávního vztahu. Povinnosti
mlčenlivosti je může zbavit ten, v jehož zájmu tuto povinnost mají,
nebo ve veřejném zájmu ředitel příslušného úřadu práce. Tímto
ustanovením není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům
příslušným podle zvláštních právních předpisů ^71a).

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje rovněž na zaměstnance státu
zařazené k výkonu práce v celních úřadech, kteří vykonávají kontrolu
podle tohoto zákona, s tím, že povinnosti mlčenlivosti je může ve
veřejném zájmu zbavit vedoucí příslušného celního úřadu.

§ 147b

Státní orgány, obce a kraje a jejich orgány, další právnické a fyzické
osoby sdělují na výzvu příslušného úřadu práce bezodkladně a bezplatně
údaje rozhodné pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
pro nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,
její výši nebo výplatu, pro poskytování příspěvku v rámci aktivní
politiky zaměstnanosti, příspěvku na podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením, pro povolení k zaměstnání cizince, pro výkon
umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte a pro
kontrolní činnost; mohou tak učinit způsobem umožňujícím dálkový
přístup.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800255