Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - HLAVA IV - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ AGENTURAMI PRÁCE 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » HLAVA IV - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ AGENTURAMI PRÁCE

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ AGENTURAMI PRÁCE

Paragrafy:   § 58   § 59   § 60   § 60a   § 61   § 62   § 63   § 64   § 65   § 66  

§ 58

(1) Agentury práce mohou provádět zprostředkování zaměstnání na území
České republiky nebo z území České republiky do zahraničí a ze
zahraničí na území České republiky.

(2) Zprostředkování zaměstnání mohou agentury práce provádět bezplatně
nebo za úhradu, včetně úhrady, při které je dosahován zisk. Při
zprostředkování zaměstnání za úhradu nemůže být od fyzické osoby, které
je zaměstnání zprostředkováváno, požadována úhrada.

(3) Ve prospěch agentury práce nebo uživatele jsou při zprostředkování
zaměstnání za úhradu rovněž zakázány jakékoliv srážky ze mzdy nebo z
jiné odměny poskytované zaměstnanci za vykonanou práci.

§ 59

(1) Agentury práce jsou povinny vést evidenci

a) počtu volných míst, na které je požadováno zprostředkování
zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. a),

b) jimi umísťovaných fyzických osob,

c) jejich zaměstnanců, jimž zprostředkovávají zaměstnání podle § 14
odst. 1 písm. b).

(2) Agentury práce pro statistické účely sdělují do 31. ledna běžného
roku ministerstvu zejména tyto údaje za předchozí kalendářní rok

a) počet volných míst, na která bylo požadováno zprostředkování
zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. a),

b) počet jimi umístěných fyzických osob,

c) počet jejich zaměstnanců, kteří byli dočasně přiděleni k výkonu
práce u uživatele.

§ 60

(1) Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 3 písm. b)
vydává ministerstvo na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby o

a) povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky,

b) povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území České
republiky, nebo

c) povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí.

(2) Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické
osobě je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, odborná způsobilost a bydliště na území České republiky.

(3) Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně
odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku.
Bezúhonnost se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být
starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba bezúhonnost dokládá též
odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fyzická osoba občanem,
jakož i státy, ve kterých se v posledních 3 letech zdržovala
nepřetržitě déle než 6 měsíců, nebo v případě, že stát takový doklad
nevydává, čestným prohlášením učiněným před příslušným správním nebo
soudním orgánem tohoto státu. Doklady nesmí být starší 3 měsíců. Za
účelem doložení bezúhonnosti si ministerstvo vyžádá podle zvláštního
právního předpisu ^39a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o
vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku
trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

(4) Za odborně způsobilou se považuje fyzická osoba, která má ukončené
vysokoškolské vzdělání a nejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti
zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být
zprostředkování zaměstnání povoleno, anebo která má střední vzdělání s
maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání
v konzervatoři a nejméně pětiletou odbornou praxi v oblasti
zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být
zprostředkování zaměstnání povoleno.

(5) Uznávání odborné kvalifikace a praxe získané mimo území České
republiky se řídí zvláštním právním předpisem.

(6) Podmínkou udělení povolení právnické osobě je splňování podmínek
stanovených v odstavcích 2 až 4 fyzickou osobou, která plní funkci
odpovědného zástupce pro účely zprostředkování zaměstnání (dále jen
„odpovědný zástupce“). Fyzická osoba může být ustanovena do funkce
odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby. Fyzická osoba podle
věty druhé nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování
jako fyzická osoba.

(7) U právnických nebo fyzických osob uvedených v § 14 odst. 4 je
ministerstvo oprávněno přezkoumat jejich způsobilost poskytovat
zprostředkovatelskou činnost, pokud existuje důvodné podezření, že
dochází k závažnému ohrožení chráněných zájmů nebo k neoprávněnému
poskytování zprostředkovatelské činnosti. Při přezkoumání postupuje
ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.

§ 60a

Další podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání
právnické nebo fyzické osobě je souhlas Ministerstva vnitra; o tento
souhlas žádá ministerstvo. Ministerstvo vnitra je povinno do 15
kalendářních dnů ode dne obdržení této žádosti doručit ministerstvu své
stanovisko k udělení povolení ke zprostředkování; neučiní-li tak do
konce této lhůty, má se za to, že s udělením povolení ke
zprostředkování souhlasí.

§ 61

(1) Právnická osoba je povinna v žádosti o povolení ke zprostředkování
zaměstnání uvést

a) identifikační údaje právnické osoby,

b) předmět podnikání,

c) formu zprostředkování (§ 14 odst. 1), pro kterou je povolení žádáno,

d) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání
žádáno,

e) územní obvod, ve kterém hodlá zprostředkování zaměstnání provádět,

f) identifikační údaje odpovědného zástupce.

(2) Právnická osoba je povinna k žádosti připojit

a) potvrzení o bezúhonnosti odpovědného zástupce, má-li jím být
zahraniční fyzická osoba, a doklad o odborné způsobilosti odpovědného
zástupce,

b) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do
funkce,

c) adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět.

(3) Fyzická osoba je povinna v žádosti o povolení ke zprostředkování
zaměstnání uvést

a) identifikační údaje fyzické osoby,

b) místo a předmět podnikání,

c) formu zprostředkování (§ 14 odst. 1), pro kterou je povolení žádáno,

d) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání
žádáno,

e) územní obvod, ve kterém hodlá zprostředkování zaměstnání provádět.

(4) Fyzická osoba je povinna k žádosti připojit

a) potvrzení o bezúhonnosti zahraniční fyzické osoby,

b) doklad o odborné způsobilosti,

c) adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět.

(5) Doklady o splnění podmínek uvedených v § 60 odst. 2, 3 a 4 musí být
předloženy v ověřeném opise nebo ověřené kopii ^40). U cizojazyčných
dokladů se předkládá též jejich ověřený překlad do českého jazyka,
pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament
souhlas a jíž je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

(6) Právnická nebo fyzická osoba žádající o povolení ke zprostředkování
zaměstnání je povinna doložit skutečnosti uvedené v odstavcích 1 až 5
při podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Případné
změny, které nastanou později, je právnická nebo fyzická osoba povinna
oznamovat nejpozději do jednoho měsíce ministerstvu.

(7) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání podléhá správnímu
poplatku podle zvláštního právního předpisu ^41).

§ 62

(1) V povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaném právnické osobě se
uvedou

a) identifikační údaje,

b) jméno, popřípadě jména a příjmení odpovědného zástupce,

c) územní obvod, forma zprostředkování a druhy prací, pro které se
zprostředkování zaměstnání povoluje,

d) doba, na kterou se povolení vydává.

(2) V povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaném fyzické osobě se
uvedou

a) identifikační údaje fyzické osoby, s výjimkou rodného čísla,

b) územní obvod, forma zprostředkování a druhy prací, pro které se
zprostředkování zaměstnání povoluje,

c) doba, na kterou se povolení vydává.

(3) Povolení ke zprostředkování zaměstnání se vydává maximálně na dobu
3 let; povolení lze vydat opakovaně.

§ 63

(1) Povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniká

a) smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

b) výmazem podniku zahraniční osoby nebo organizační složky podniku
zahraniční osoby z obchodního rejstříku,

c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, nebo

d) rozhodnutím ministerstva o odejmutí povolení.

(2) Ministerstvo rozhodnutím povolení ke zprostředkování zaměstnání
odejme, jestliže právnická nebo fyzická osoba

a) přestane splňovat podmínky uvedené v § 60,

b) zprostředkovává zaměstnání v rozporu s podmínkami pro
zprostředkování zaměstnání stanovenými v tomto zákoně nebo v rozporu s
vydaným povolením ke zprostředkování zaměstnání nebo s dobrými mravy,

c) poruší povinnost, kterou agenturám práce ukládá § 308 nebo 309
zákoníku práce,

d) opakovaně nesplní oznamovací povinnost uloženou v § 59, nebo

e) o to požádá.

(3) Ministerstvo rozhodnutím povolení ke zprostředkování zaměstnání
právnické nebo fyzické osobě odejme rovněž v případě, že Ministerstvo
vnitra odvolá souhlas s vydáním povolení ke zprostředkování zaměstnání
(§ 60a).

(4) Bylo-li povolení ke zprostředkování zaměstnání odejmuto z důvodů
uvedených v odstavci 2 písm. b) a c), může právnická nebo fyzická osoba
požádat o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání nejdříve po
uplynutí 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o odejmutí povolení ke
zprostředkování zaměstnání.

§ 64

Vláda může nařízením stanovit druhy prací, které agentura práce nemůže
formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat.

§ 65

Evidenci agentur práce, kterým bylo vydáno povolení ke zprostředkování
zaměstnání, vede ministerstvo. Evidence obsahuje údaje uvedené v § 62,
adresu agentury práce a seznam jejích pracovišť. Veřejně přístupná část
evidence obsahuje údaje uvedené v § 61 odst. 1 písm. a) až e) a v § 61
odst. 3 písm. a) až e) kromě rodného čísla, data a místa narození a
bydliště.

§ 66

Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k
výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu

Zprostředkováním zaměstnání agenturou práce podle § 14 odst. 1 písm. b)
se rozumí uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti
mezi fyzickou osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u
uživatele. Agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k
výkonu práce pro uživatele jen na základě písemné dohody o dočasném
přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem podle zvláštního právního
předpisu ^42). Agentura práce nemůže dočasně přidělit k výkonu práce u
uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta.


Zákon o zaměstnanosti ›  ČÁST DRUHÁ - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ ›  HLAVA IV - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ AGENTURAMI PRÁCE

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800116