Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYOBECNÁ USTANOVENÍ

Paragrafy:   § 14   § 15   § 16   § 17  

§ 14

(1) Zprostředkováním zaměstnání se rozumí

a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a
vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní
síly,

b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro
uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která
práci přiděluje a dohlíží na její provedení (dále jen „uživatel“),

c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

(2) Za zprostředkování zaměstnání podle odstavce 1 písm. b) se rovněž
považuje, je-li cizinec vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem k
výkonu práce na území České republiky na základě smlouvy s českou
právnickou nebo fyzickou osobou a obsahem této smlouvy je pronájem
pracovní síly.

(3) Zaměstnání zprostředkovávají za podmínek stanovených tímto zákonem

a) úřady práce,

b) právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení ke zprostředkování
zaměstnání (dále jen „agentury práce“).

(4) Právo fyzických nebo právnických osob usazených ^17) za účelem
zprostředkování zaměstnání v jiném členském státě Evropské unie v
souladu s jeho právními předpisy poskytovat na území České republiky
služby v oblasti zprostředkování zaměstnání dočasně a ojediněle ^18) tím
není dotčeno; tyto osoby jsou však povinny nejpozději v den zahájení
této činnosti na území České republiky písemně oznámit ministerstvu
údaje uvedené v § 61 odst. 1 nebo 3 a dobu, po kterou bude tato činnost
vykonávána.

(5) Úřady práce mohou provádět pouze zprostředkovatelskou činnost
uvedenou v odstavci 1 písm. a) a c). Agentury práce mohou provádět i
zprostředkovatelskou činnost uvedenou v odstavci 1 písm. b).

(6) Úřady práce a agentury práce spolupracují při řešení situace na
trhu práce.

§ 15

Poradenství pro fyzické osoby se zaměřuje na posouzení osobnostních
předpokladů, schopností a dovedností a na doporučení zaměstnání,
přípravy na budoucí povolání, volby povolání a rekvalifikace.
Poradenství pro zaměstnavatele se zaměřuje na výběr zaměstnanců podle
kvalifikačních a osobnostních předpokladů. Informační činnost spočívá
zejména v informování o možnostech zaměstnání a o volných pracovních
místech a volných pracovních silách.

§ 16

Za zprostředkování zaměstnání se nepovažuje zveřejňování nabídek
zaměstnání sdělovacími prostředky nebo prostřednictvím elektronických
médií v případech, kdy není prováděna přímá zprostředkovatelská činnost
mezi zaměstnavateli a fyzickými osobami, které se o práci ucházejí.

§ 17

(1) Osobní údaje o fyzických osobách a údaje o zaměstnavatelích lze
získávat, zpracovávat a sdělovat jen pro účely zprostředkování
zaměstnání, poskytování příspěvků na nástroje a opatření aktivní
politiky zaměstnanosti, příspěvku na podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením a statistické účely. Pokud tento zákon nestanoví
jinak, platí pro zpracování osobních údajů zvláštní právní předpis ^19 ^19 ^19).

(2) Osobní údaje o fyzických osobách, kterým úřad práce nebo agentura
práce zprostředkovává zaměstnání nebo poskytuje další služby podle
tohoto zákona, lze zpracovávat pouze se souhlasem osob, jichž se tyto
údaje týkají.

(3) Ke zpracování osobních údajů o fyzických osobách, kterým úřad práce
zprostředkovává zaměstnání v rámci členských států Evropské unie, a k
předání těchto údajů, jakož i údajů o dobách zaměstnání fyzických osob
v České republice do členských států Evropské unie a Evropskému
koordinačnímu výboru se nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních
údajů podle zvláštního právního předpisu ^19 ^19 ^19).

(4) Ke zpracování osobních údajů o fyzických osobách, kterým úřad práce
zprostředkovává zaměstnání mimo území členských států Evropské unie, ke
zpracování osobních údajů o fyzických osobách, kterým agentury práce
zprostředkovávají zaměstnání do zahraničí, k předání těchto údajů,
jakož i údajů o dobách zaměstnání fyzických osob v České republice do
zahraničí se vyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů podle
zvláštního právního předpisu ^19 ^19 ^19).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800113