Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - HLAVA III - INVESTIČNÍ POBÍDKY 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » HLAVA III - INVESTIČNÍ POBÍDKY

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYINVESTIČNÍ POBÍDKY

Paragrafy:   § 111  

§ 111

(1) Investiční pobídky jsou nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti,
kterým se u zaměstnavatele, kterému bylo vydáno rozhodnutí o příslibu
investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu ^55 ^55), hmotně
podporuje

a) vytváření nových pracovních míst,

b) rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců.

(2) Školením se pro účely investičních pobídek rozumí teoretické a
praktické vzdělávání, získávání znalostí a dovedností pro pracovní
zařazení zaměstnanců, které odpovídají požadavkům stanoveným
zaměstnavatelem. Školení může být zajišťováno i zaměstnavatelem.

(3) Hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst může být
poskytnuta zaměstnavateli, který vytvoří nová pracovní místa v územní
oblasti, ve které je průměrná míra nezaměstnanosti za 2 ukončená
pololetí předcházející datu předložení záměru zaměstnavatele získat
investiční pobídky ^55 ^55) nejméně o 50 % vyšší než průměrná míra
nezaměstnanosti v České republice. Do celkového počtu nově vytvořených
míst se zahrnují místa vytvářená ode dne předložení záměru získat
investiční pobídky.

(4) Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců může být
poskytnuta zaměstnavateli na částečnou úhradu nákladů, které budou na
rekvalifikaci nebo školení nových zaměstnanců skutečně vynaloženy.
Podmínka minimální míry nezaměstnanosti v územní oblasti, uvedená v
odstavci 3, platí i pro poskytnutí hmotné podpory na rekvalifikaci nebo
školení zaměstnanců. Do celkového počtu rekvalifikovaných nebo
školených zaměstnanců se zahrnují zaměstnanci rekvalifikovaní nebo
školení ode dne předložení záměru získat investiční pobídky.

(5) Hmotnou podporu na vytváření nových pracovních míst a hmotnou
podporu rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců poskytuje
ministerstvo.

(6) Dohoda o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových pracovních
míst musí obsahovat

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) počet a profesní strukturu pracovních míst, která budou vytvořena,

c) datum, do kterého budou místa obsazena dohodnutým počtem
zaměstnanců,

d) druhy nákladů, na jejichž úhradu lze hmotnou podporu použít,

e) výši a termín poskytnutí hmotné podpory,

f) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,

g) způsob a termín zúčtování hmotné podpory,

h) závazek zaměstnavatele vrátit hmotnou podporu nebo její poměrnou
část, pokud hmotnou podporu nevyčerpá v dohodnutém termínu, nebo pokud
mu byla jeho zaviněním poskytnuta neprávem nebo v částce vyšší, než
náležela, a lhůtu a podmínky vrácení hmotné podpory,

i) ujednání o vypovězení dohody.

(7) Dohoda o poskytnutí hmotné podpory rekvalifikace nebo školení
nových zaměstnanců obsahuje

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) počet zaměstnanců, kteří budou zařazeni do rekvalifikace nebo
školení,

c) obsah rekvalifikace nebo školení, způsob a dobu jejího zabezpečení,

d) předpokládanou výši nákladů na rekvalifikaci nebo školení,

e) datum, do kterého bude dohodnutý počet zaměstnanců rekvalifikován
nebo školen,

f) druhy nákladů, na jejichž úhradu lze hmotnou podporu použít,

g) výši a termín poskytnutí hmotné podpory,

h) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,

i) způsob a termín zúčtování hmotné podpory,

j) závazek zaměstnavatele vrátit hmotnou podporu nebo její poměrnou
část, pokud hmotnou podporu nevyčerpá v dohodnutém termínu, nebo pokud
mu byla jeho zaviněním poskytnuta neprávem nebo v částce vyšší, než
náležela, a lhůty a podmínky vrácení hmotné podpory,

k) ujednání o vypovězení dohody.

(8) Hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst a hmotná podpora
rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců jsou účelově určeny a
nemohou být použity na jiný účel, než je uvedený v dohodě o jejich
poskytnutí.

(9) Nedodržení podmínek sjednaných v dohodě podle odstavců 6 a 7 nebo
nevrácení hmotné podpory ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové
kázně a bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle
zvláštního právního předpisu ^46).

(10) Územní oblastí se rozumí území okresu ^11), v němž je investiční
akce umístěna, nebo spádová oblast. Do spádové oblasti patří kromě
okresu, v němž je investiční akce umístěna, i okresy, z jejichž území
do obce, v níž je umístěna investiční akce, netrvá doba dojíždění
prostředky hromadné dopravy více než jednu hodinu.

(11) Průměrná míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti se pro účely
poskytnutí hmotné podpory použije pouze pro zaměstnavatele, který
vytvoří více než 1 000 nových pracovních míst, a to v případě, že
průměrná míra nezaměstnanosti ve spádové oblasti je vyšší než v okrese,
v němž je investiční akce umístěna.

(12) Výši hmotné podpory na jedno nově vytvořené pracovní místo a výši
hmotné podpory na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců v závislosti
na situaci na trhu práce, vyjádřenou mírou nezaměstnanosti nebo dalšími
ukazateli, a formu poskytnutí hmotné podpory stanoví vláda nařízením.

(13) Zaměstnavateli, kterému byla poskytnuta hmotná podpora podle
odstavce 1, nelze po dobu účinnosti dohod sjednaných s ministerstvem
poskytnout další příspěvek z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti
na stejný účel, na jaký byla poskytnuta hmotná podpora.


Zákon o zaměstnanosti ›  ČÁST PÁTÁ - AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI ›  HLAVA III - INVESTIČNÍ POBÍDKY

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800215