Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - ČÁST - POZNÁMKY 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » ČÁST - POZNÁMKY

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPOZNÁMKY

1

Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968 o odstranění omezení
pohybu a pobytu pracovníků členských států a jejich rodinných
příslušníků uvnitř Společenství.

Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného
zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému
vzdělávání a postupu v zaměstnání a pracovní podmínky.

Směrnice Rady 89/48/EHS ze dne 21. prosince 1988 o obecném systému pro
uznávání vysokoškolských diplomů vydaných po ukončení nejméně tříletého
odborného vzdělávání a přípravy.

Směrnice Rady 90/364/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu.

Směrnice Rady 90/365/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu pro
zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné po skončení jejich
pracovní činnosti.

Směrnice Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992 o druhém obecném systému
pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje
Směrnice 89/48/EHS.

Směrnice Rady 93/96/EHS ze dne 29. října 1993 o právu pobytu pro
studenty.

Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých
pracovníků.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996
o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.

Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí
zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo
etnický původ.

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví
obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002,
kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného
zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému
vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.

2

§ 11 zákoníku práce.

3

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3a

§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

4

§ 8 odst. 1 zákoníku práce.

5

Například § 21 obchodního zákoníku.

6

Například zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

7

§ 15a a 180f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

9

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

9a

§ 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 382/2008 Sb.

10

§ 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců
ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

11

Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky
a území obvodů hlavního města Prahy.

12

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

13

Například zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.

14

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

14a

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

15

Zákoník práce.

16

Například živnostenský zákon

17

Čl. 43 a následující Smlouvy o založení Evropského společenství.

18

Čl. 49 a následující Smlouvy o založení Evropského společenství.

19

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

20

Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2003, kterým se provádí
nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o vyřizování nabídek volných pracovních
míst a žádostí o zaměstnání.

21

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů.

22

§ 83a zákoníku práce.

23

§ 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění
pozdějších předpisů.

24

§ 9 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

25

§ 9 odst. 3 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.

§ 11 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o
změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

26

§ 18a zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb.

27

§ 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

28

Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 248/1992 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

29

§ 70 a následující obchodního zákoníku.

30

§ 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

30a

§ 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
zákona č. 168/2005 Sb.

32a

§ 45a odst. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 214/2006 Sb.

32b

§ 45a odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 214/2006
Sb.

32e

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

32f

Zákon č. 218/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

32g

§ 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.

33

§ 55 odst. 1 písm. b) a § 52 písm. g) zákoníku práce.

34

§ 131 a násl. zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve
znění pozdějších předpisů. § 157 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., o
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších
předpisů.

35

Zákon č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

35a

Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých
zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů.

35b

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů.

36

§ 52 písm. a) až c) zákoníku práce.

37

§ 275 zákoníku práce.

38

Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o
průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů.

39a

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších
předpisů.

40

Například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 41/1993 Sb., o
ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními
úřady, ve znění pozdějších předpisů.

41

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.

42

§ 38a odst. 2 zákoníku práce.

42a

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007
Sb.

43

Například zákon č. 29/1984 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

44

§ 44a odst. 4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

45

§ 44a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zákona
č. 482/2004 Sb.

46

Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

47

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších
předpisů.

48

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o
církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu
uveřejněného pod č. 4/2003 Sb.

49

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

50

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.

51

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

52

§ 5 zákona č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států
na území České republiky.

52a

§ 42a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2005
Sb.

52b

§ 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb.

52c

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

52d

Například zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

52e

Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

52f

Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího
vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

52g

Například vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v
elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb., vyhláška č. 77/1965
Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů.

54

§ 141a zákoníku práce.

Vyhláška č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském
zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb.
a vyhlášky č. 197/1994 Sb.

55

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých
zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů.

57

§ 11 zákoníku práce.

58

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

59

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

62

Zákon č. 118/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

63

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
předpisů.

64

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů.

§ 44 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

65

Zákon č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.

67

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

68

§ 266 zákoníku práce.

70

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

71

§ 33 odst. 3 zákoníku práce.

71a

Například § 8 trestního zákona.


Zákon o zaměstnanosti ›  ČÁST - POZNÁMKY

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800272