Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYKONTROLNÍ ČINNOST

Paragrafy:   § 125   § 126   § 127   § 128   § 129   § 130   § 131   § 132   § 133   § 134   § 135   § 136   § 137   § 138   § 139   § 140   § 141  

§ 125

Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají úřady práce,
ministerstvo a v rozsahu stanoveném v § 126 odst. 4 i celní úřady (dále
jen „orgány kontroly“).

§ 126

(1) Úřady práce kontrolují dodržování pracovněprávních předpisů u

a) zaměstnavatelů,

b) právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle tohoto
zákona, zejména při zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci,

c) fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby podle tohoto zákona,

(dále jen „kontrolovaná osoba“).

(2) Pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy považují
právní předpisy o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele ^62).

(3) Úřady práce jsou dále oprávněny kontrolovat výši průměrného
měsíčního čistého výdělku, a to v rozsahu potřebném pro stanovení výše
podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.

(4) Oprávnění kontrolovat, zda cizinec vykonává práci pro právnickou
nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné
smlouvy a zda ji vykonává v souladu s vydaným povolením k zaměstnání
nebo zelenou kartou, jsou-li podle tohoto zákona vyžadovány, mají
rovněž celní úřady. Pro účely kontroly podle věty první poskytuje
ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup celním úřadům
informaci o povoleních k zaměstnání vydaných úřady práce, a to v
rozsahu uvedeném v § 92 odst. 3. Celní úřad informuje o provedených
kontrolách úřad práce příslušný podle § 7 odst. 3, a v případě zjištění
nedostatků předává tomuto úřadu práce podklady pro zahájení správního
řízení o uložení pokuty.

(5) Oprávnění kontrolovat, zda rekvalifikační zařízení uvedené v § 108
odst. 2 písm. a) realizuje akreditovaný vzdělávací program v souladu s
udělenou akreditací, má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Postup při provádění této kontroly se řídí zvláštním právním
předpisem ^63).

(6) Kontrolní oprávnění jiných orgánů podle zvláštních právních
předpisů tím nejsou dotčena.

§ 127

Ministerstvo kontroluje

a) plnění dohod o poskytnutí hmotné podpory na vytváření nových
pracovních míst a hmotné podpory na rekvalifikaci nebo školení (§ 111),

b) plnění cílených programů celostátního charakteru (§ 120).

§ 128

Pro účely kontrolní činnosti se za zaměstnavatele považuje také
právnická osoba nebo fyzická osoba, která podniká podle zvláštních
právních předpisů ^16), i když nikoho nezaměstnává.

§ 129

Postup při provádění kontroly podle tohoto zákona se řídí zvláštním
právním předpisem ^63), pokud tento zákon nestanoví jinak. Pro kontrolu
dodržování podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu podle tohoto
zákona a pro uplatňování sankcí při porušení rozpočtové kázně platí
zvláštní právní předpisy ^64).

§ 130

Zaměstnanci orgánu kontroly, vyjma zaměstnanců celního úřadu, kteří
plní úkoly podle tohoto zákona, prokazují své oprávnění k této činnosti
služebním průkazem, jehož vzor a náležitosti stanoví ministerstvo
prováděcím právním předpisem. Zaměstnanci celního úřadu se prokazují
služebním průkazem podle zvláštního právního předpisu ^65). Služební
průkaz vydává a odnímá ministerstvo.

§ 131

Zaměstnanci orgánů kontroly jsou oprávněni vstupovat na pracoviště
kontrolovaných osob, požadovat od nich a jejich zaměstnanců předložení
potřebných dokladů, podání úplných zpráv, informací a vysvětlení ve
lhůtách k tomu určených, dále jsou oprávněni vyžadovat účast
kontrolovaných osob při projednávání výsledků kontroly a další
součinnost potřebnou k vytvoření podmínek k nerušenému a rychlému
provedení kontroly. Kontrolované osoby jsou povinny umožnit provedení
kontroly a poskytovat zaměstnancům orgánů kontroly potřebnou
součinnost.

§ 132

(1) Zaměstnanci orgánů kontroly jsou oprávněni při kontrolní činnosti
vyžadovat od fyzických osob, které se zdržují na pracovišti
kontrolované osoby a vykonávají pro ni práci, osvědčení totožnosti, a
nejde-li o manžela nebo dítě kontrolované fyzické osoby, i prokázání,
že tuto práci vykonávají na základě pracovněprávního vztahu nebo na
základě jiné smlouvy. U cizinců jsou dále oprávněni vyžadovat
předložení povolení k zaměstnání, pokud zákon jeho vydání vyžaduje, a
povolení k pobytu, nebo zelenou kartu, pokud ji zákon vyžaduje.

(2) Fyzické osoby jsou povinny osvědčit svou totožnost a prokázat další
skutečnosti uvedené v odstavci 1.

(3) Za nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 2 může kontrolní orgán
uložit pořádkovou pokutu až do výše 5 000 Kč, a to i opakovaně, nejvýše
však do částky 50 000 Kč.

§ 133

Pracovištěm kontrolované osoby se pro účely tohoto zákona rozumí místa
určená a obvyklá pro výkon činnosti kontrolované osoby. Za činnost
kontrolované osoby se považuje zajištění výroby nebo poskytování služeb
a obdobná činnost podle zvláštních právních předpisů.

§ 134

Zjistí-li orgán kontroly porušení povinností, jejichž dodržování je
oprávněn kontrolovat, je zaměstnanec orgánu kontroly, který kontrolu
provádí, povinen vyžadovat na kontrolované osobě odstranění zjištěných
nedostatků ve lhůtách jím k tomu určených a podání písemné zprávy o
přijatých opatřeních.

§ 135

Orgán kontroly může v odůvodněných případech vyzvat kontrolovanou
osobu, aby se v určené lhůtě dostavila k orgánu kontroly a předložila
doklady potřebné k provedení kontroly; kontrolovaná osoba je povinna
této výzvy uposlechnout, pokud neprokáže vážnou překážku, která jí
brání ve splnění této povinnosti v určené lhůtě.

§ 136

zrušen

§ 137

Provádí-li orgán kontroly kontrolu na základě písemného podnětu nebo
podnětu učiněného ústně do protokolu, informuje písemně o způsobu a
výsledcích kontroly toho, kdo podnět podal, je-li znám. Jedná-li se o
podnět ke kontrole z důvodu diskriminace, má v podnětu označená
diskriminovaná fyzická osoba právo vyjádřit se k obsahu podnětu a ke
skutečnostem zjištěným orgánem kontroly.

§ 138

V zařízeních ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů v
působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva
spravedlnosti a Ministerstva financí, v zařízeních Národního
bezpečnostního úřadu a Bezpečnostní informační služby, kde by výkonem
kontroly mohlo dojít k ohrožení utajovaných informací, může být
kontrola prováděna jen se souhlasem příslušného ministerstva a v
zařízeních Národního bezpečnostního úřadu a Bezpečnostní informační
služby jen se souhlasem jejich ředitele.

Správní delikty

§ 139

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle
tohoto zákona,

b) zprostředkuje zaměstnání bez povolení,

c) vykonává nelegální práci, nebo

d) umožní výkon nelegální práce.

(2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že jako zaměstnavatel

a) v rozporu s § 80 nevede evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním
postižením nebo evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se
zdravotním postižením,

b) nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši
povinného podílu stanovenou v § 81,

c) ve stanovené lhůtě písemně nevykáže dlužné mzdové nároky zaměstnanců
pro účely zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele a o změně dalších zákonů, nebo

d) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona nebo nevede
evidenci v tomto zákoně stanovenou.

(3) Za přestupek

a) podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b) lze
uložit pokutu do 1 000 000 Kč,

b) podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč,

c) podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do 10 000 Kč,

d) podle odstavce 2 písm. c) a d) lze uložit pokutu do 500 000 Kč,

e) podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

§ 140

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se správního deliktu
dopustí tím, že

a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle
tohoto zákona,

b) zprostředkuje zaměstnání bez povolení nebo jiným způsobem poruší při
zprostředkování zaměstnání tento zákon nebo dobré mravy, nebo

c) umožní výkon nelegální práce.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí
správního deliktu tím, že jako zaměstnavatel

a) v rozporu s § 80 nevede evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním
postižením nebo evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se
zdravotním postižením,

b) nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši
povinného podílu stanovenou v § 81,

c) ve stanovené lhůtě písemně nevykáže dlužné mzdové nároky zaměstnanců
pro účely zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele a o změně dalších zákonů, nebo

d) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona nebo nevede
evidenci v tomto zákoně stanovenou.

(3) Zdravotnické zařízení se dopustí správního deliktu tím, že

a) neprovede vyšetření zdravotního stavu podle § 9b odst. 1 písm. a)
nebo je neprovede ve lhůtě uvedené v § 9b odst. 3,

b) nesplní povinnost zpracovat lékařské podklady podle § 9b odst. 1
písm. b) nebo nesplní tuto povinnost ve lhůtě uvedené v § 9b odst. 3,
nebo

c) nesplní povinnost sdělit informace, umožnit nahlížení do
zdravotnické dokumentace nebo zapůjčit zdravotnickou dokumentaci podle
§ 9b odst. 2 nebo nesplní tuto povinnost ve lhůtě uvedené v § 9b odst.
3.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a
podle odstavce 2 písm. a) a b),

b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) a d),

d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3,

e) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).

§ 141

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a
k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže
správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm
dozvěděl, nejpozději však do 3 roků ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
příslušný úřad práce (§ 7 odst. 3).

(5) Pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný celní úřad.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(7) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle
zvláštního právního předpisu ^50).

(8) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické
osoby ^8) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona
o odpovědnosti a postihu právnické osoby.


Zákon o zaměstnanosti ›  ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800090