Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYPŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Paragrafy:   § 148   § 149   § 150   § 151  

§ 148

Přechodná ustanovení

(1) Nárok na hmotné zabezpečení přiznaný přede dnem účinnosti tohoto
zákona zaniká od splátky hmotného zabezpečení náležející za první měsíc
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jestliže nejsou po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona splněny podmínky pro jeho poskytování stanovené
tímto zákonem.

(2) Výše hmotného zabezpečení přiznaného přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se stanoví nově od splátky podpory v nezaměstnanosti
náležející za první měsíc ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Uchazeči o zaměstnání, kterému je ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona poskytováno hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, se
posuzuje běh podpůrčí doby podle tohoto zákona; délka podpůrčí doby se
upraví podle tohoto zákona, pokud skutečnosti rozhodné pro prodloužení
podpůrčí doby doloží do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.

(4) Nároky vyplývající z dohody o rekvalifikaci mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem, sjednané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
posuzují podle dosavadních předpisů.

(5) Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané právnické nebo
fyzické osobě přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je platné po
dobu, na kterou bylo vydáno s tím, že po dobu 4 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona může tato právnická nebo fyzická osoba na
základě tohoto povolení zprostředkovávat zaměstnání i formou
zaměstnávání fyzických osob za účelem jejich dočasného přidělení k
výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě.

(6) Právnická nebo fyzická osoba je povinna vztahy vzniklé v
souvislosti s dočasným přidělením svého zaměstnance k výkonu práce k
jiné právnické nebo fyzické osobě upravit podle tohoto zákona
nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(7) Fyzické osoby, které byly rozhodnutím okresní správy sociálního
zabezpečení uznány za osoby se změněnou pracovní schopností, se po dobu
platnosti tohoto rozhodnutí, maximálně však po dobu 3 let ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, považují za osoby zdravotně
znevýhodněné podle tohoto zákona.

(8) Fyzické osoby, které byly rozhodnutím okresní správy sociálního
zabezpečení uznány za osoby se změněnou pracovní schopností s těžším
zdravotním postižením a nejsou podle posudku orgánu sociálního
zabezpečení uznány plně invalidními, se po dobu platnosti tohoto
rozhodnutí, maximálně však po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, považují za osoby s těžším zdravotním postižením podle
tohoto zákona.

(9) Způsob zjišťování plnění povinnosti zaměstnávat občany se změněnou
pracovní schopností podle § 24 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č.
155/2000 Sb. a zákona č. 474/2001 Sb., za rok 2004 se řídí dosavadními
právními předpisy.

(10) Práva a povinnosti vyplývající z dohod o zabezpečení odborné praxe
absolventům středních a vysokých škol a z dohod o zabezpečení získání
kvalifikace mladistvým pracovníkům, uzavřené podle § 6a zákona č.
9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na
úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 272/1992 Sb., které byly
uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle
dosavadních předpisů.

(11) Pohledávky, které vznikly státu podle zákona č. 1/1991 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 9/1991 Sb., o
zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, vůči právnickým a fyzickým
osobám, které do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zanikly bez
právního nástupce, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají a dále
se neevidují.

(12) Poskytování zálohy na příspěvek podle § 24a zákona č. 1/1991 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 474/2001 Sb., na čtvrtletí, ve
kterém nabude účinnosti tento zákon, a vyúčtování záloh poskytnutých v
roce 2004 se řídí dosavadními právními předpisy.

(13) Práva a povinnosti vzniklé na základě dohod sjednaných podle
zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a
zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České
republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních
právních předpisů.

(14) Pokud dítě vykonává činnost přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona a bude ji vykonávat nadále před dosažením věku 15 let nebo po
dosažení věku 15 let, ale před ukončením povinné školní docházky, i po
uplynutí 30 dnů po účinnosti tohoto zákona, je zákonný zástupce dítěte
povinen požádat úřad práce o povolení výkonu takové činnosti dítěte, a
to nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(15) Požádal-li zákonný zástupce dítěte o povolení výkonu činnosti
dítěte ve lhůtě uvedené v odstavci 14, může dítě vykonávat tuto činnost
bez tohoto povolení do dne rozhodnutí o povolení výkonu umělecké nebo
sportovní činnosti, nejdéle však po dobu 3 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

(16) Nepožádal-li zákonný zástupce ve lhůtě stanovené v odstavci 14 o
povolení výkonu činnosti dítěte, nesmí dítě ode dne následujícího po
uplynutí uvedené lhůty tuto činnost vykonávat.

(17) Cizinec, který jako společník, statutární orgán nebo člen
statutárního nebo jiného orgánu obchodní společnosti zajišťuje plnění
běžných úkolů pro obchodní společnost anebo jako člen družstva, člen
statutárního nebo jiného orgánu družstva zajišťuje plnění běžných úkolů
pro družstvo, je povinen požádat o vydání povolení k zaměstnání
nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(18) Do doby nabytí úplné účinnosti služebního zákona jmenuje a
odvolává ředitele úřadů práce ministr práce a sociálních věcí.

Závěrečná ustanovení

§ 149

Úřady práce a Úřad práce hlavního města Prahy podle zákona č. 9/1991
Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, jsou úřady práce podle
tohoto zákona.

§ 150

Zrušuje se:

1. Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.

2. Zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České
republiky na úseku zaměstnanosti.

3. Zákon č. 64/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 9/1991 Sb., o
zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku
zaměstnanosti.

4. Zákon č. 305/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o
zaměstnanosti.

5. Zákon č. 272/1992 Sb., kterým se mění zákon č. 9/1991 Sb., o
zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku
zaměstnanosti, ve znění zákona č. 64/1991 Sb.

6. Zákon č. 369/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zákon č. 474/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zákon č. 220/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o
zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

9. Nařízení vlády č. 103/2002 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových
pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních
pobídek.

10. Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování
rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky č.
324/1992 Sb.

11. Vyhláška č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů
se změněnou pracovní schopností.

12. Vyhláška č. 324/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb.

13. Vyhláška č. 399/1992 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky postupu
při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení
provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský
program.

14. Vyhláška č. 35/1997 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování
společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných
prací.

15. Vyhláška č. 232/1997 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva
práce a sociálních věcí České republiky č. 115/1992 Sb., o provádění
pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností.

16. Vyhláška č. 242/2002 Sb., o bližších podmínkách poskytování
příspěvku zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se
změněnou pracovní schopností z celkového počtu svých zaměstnanců a
vyúčtování tohoto příspěvku.

§ 151

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení.


Zákon o zaměstnanosti ›  ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ›  HLAVA II - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800256