Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - HLAVA I - INFORMAČNÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » HLAVA I - INFORMAČNÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKYINFORMAČNÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ

Paragrafy:   § 85   § 86   § 87   § 88  

§ 85

Pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí podle tohoto zákona se
za cizince nepovažuje občan Evropské unie a jeho rodinný příslušník (§
3 odst. 2) a rodinný příslušník občana České republiky uvedený v § 3
odst. 3.

§ 86

zrušen

Informační povinnost zaměstnavatele

§ 87

(1) Nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie, jeho rodinný
příslušník (§ 3 odst. 2), rodinný příslušník občana České republiky
uvedený v § 3 odst. 3 nebo cizinec uvedený v § 98 písm. a) až e) a j)
až p), u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, jsou
zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou tyto
osoby svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy vyslány k
výkonu práce, povinni o této skutečnosti písemně informovat příslušný
úřad práce nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce. Obdobná
povinnost se vztahuje na případy, kdy za trvání zaměstnání nastane
skutečnost, na jejímž základě již cizinec povolení k zaměstnání nebo
zelenou kartu nepotřebuje, s tím, že tato informační povinnost musí být
splněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost, na jejímž základě se povolení k zaměstnání nevyžaduje.

(2) Písemná informace obsahuje údaje vedené v evidenci, kterou je
zaměstnavatel povinen vést podle § 102 odst. 2. Každou změnu těchto
údajů je zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou
tyto osoby svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy vyslány
k výkonu práce, povinen nahlásit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode
dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní dověděl.

(3) Zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které byly
osoby uvedené v odstavci 1 svým zahraničním zaměstnavatelem na základě
smlouvy vyslány k výkonu práce, je povinen nejpozději do 10
kalendářních dnů informovat příslušný úřad práce o ukončení jejich
zaměstnání nebo vyslání.

§ 88

(1) Zaměstnavatel je povinen písemně informovat příslušný úřad práce,
jestliže cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo zelená
karta,

a) nenastoupil do práce, nebo

b) ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení
vydáno, a v případě, že zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z některého z
důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce nebo dohodou z
týchž důvodů anebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, i
důvod ukončení zaměstnání.

(2) Informační povinnost podle odstavce 1 písm. a) musí zaměstnavatel
splnit v případě cizince, kterému byla vydána zelená karta, nejpozději
do 45 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo vyhověno jeho žádosti o vydání
zelené karty, a v případě cizince, kterému bylo vydáno povolení k
zaměstnání podle § 92, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy
měl cizinec nastoupit na pracovní místo. Informační povinnost podle
odstavce 1 písm. b) musí zaměstnavatel splnit nejpozději do 10
kalendářních dnů ode dne, kdy cizinec ukončil zaměstnání.


Zákon o zaměstnanosti ›  ČÁST ČTVRTÁ - ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ ›  HLAVA I - INFORMAČNÍ POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE ZAHRANIČÍ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800190