Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 3 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 3

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 3

Účastníci právních vztahů

(1) Účastníky právních vztahů podle tohoto zákona jsou

a) Česká republika zastupovaná ministerstvem a úřady práce,

b) fyzické osoby, které mají způsobilost být zaměstnancem ^2); fyzickými
osobami jsou státní občané České republiky a za stejných podmínek
cizinci ^3), kteří splňují podmínky pro zaměstnávání stanovené tímto
zákonem,

c) zaměstnavatelé ^4); za zaměstnavatele se považují rovněž organizační
složky zahraniční právnické osoby nebo zahraniční fyzické osoby
oprávněné podnikat na území České republiky podle zvláštních právních
předpisů ^5),

d) právnické a fyzické osoby a další subjekty podle zvláštních právních
předpisů ^6) vykonávající činnosti podle tohoto zákona.

(2) Státní příslušník jiného členského státu Evropské unie (dále jen
„občan Evropské unie“) a jeho rodinný příslušník ^7) mají stejné právní
postavení v právních vztazích upravených tímto zákonem jako občan České
republiky, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Rodinní příslušníci občana České republiky, kteří nejsou státními
příslušníky České republiky ani jiného členského státu Evropské unie,
mají v právních vztazích upravených tímto zákonem stejné právní
postavení jako občan České republiky, pokud tento zákon nestanoví
jinak.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800100