Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 5 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 5

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 5

Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) identifikačními údaji

1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné
příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození,
nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště,

2. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační
číslo,

3. u fyzické osoby, která je podnikatelem ^8), obchodní firma nebo
jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, místo podnikání,
identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

4. u zahraniční osoby údaje uvedené pod bodem 2 nebo 3 a umístění
organizační složky v České republice,

b) bydlištěm

1. u státního občana České republiky adresa místa trvalého pobytu na
území České republiky,

2. u cizince ^3 ^3), který je občanem Evropské unie nebo jeho rodinným
příslušníkem anebo rodinným příslušníkem občana České republiky, adresa
trvalého nebo přechodného pobytu na území České republiky, a pokud
takový pobyt nemá, adresa místa, kde se na území České republiky
obvykle zdržuje,

3. u cizince ^3 ^3), který není občanem Evropské unie ani jeho rodinným
příslušníkem ani rodinným příslušníkem občana České republiky, adresa
místa trvalého pobytu na území České republiky,

c) vážnými důvody důvody spočívající v

1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního
právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické
osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká
závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) ^3a), pokud s uchazečem o
zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto
podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového
pojištění považuje za osobu blízkou,

3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce
dítěte,

4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo
registrovaného partnera,

5. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat
zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při
zprostředkování zaměstnání, nebo

6. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či
náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,

d) soustavnou přípravou na budoucí povolání doba denního studia na
střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a jazykové škole s
právem státní jazykové zkoušky a doba prezenčního studia na vysoké
škole ^9), a to včetně prázdnin, které jsou součástí školního nebo
akademického roku,

e) nelegální prací,

1. pokud fyzická osoba nevykonává práci pro právnickou nebo fyzickou
osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li o
manžela nebo dítě této fyzické osoby, nebo

2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným
povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto
zákona vyžadováno, nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za
účelem zaměstnání ve zvláštních případech (dále jen „zelená karta“)
vydaným podle zvláštního právního předpisu ^9a) nebo bez zelené karty,
je-li podle tohoto zákona vyžadována; to neplatí v případě převedení na
jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce,

f) povoláním standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich
obvyklého seskupení na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou
odbornou a další způsobilost.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800102