Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 8 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 8

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 8

(1) Úřad práce

a) zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti ve svém správním obvodu,
soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá
opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce; za tím účelem
spolupracuje s koordinačními úřady práce a může vyžadovat od
zaměstnavatelů informace o jejich záměrech ve vývoji zaměstnanosti,

b) spolupracuje se správními úřady, územními samosprávnými celky,
orgány sociálního zabezpečení, orgány pomoci v hmotné nouzi, orgány
státní zdravotní správy, zaměstnavateli a dalšími subjekty podle
zvláštních právních předpisů při tvorbě a realizaci opatření
souvisejících s rozvojem trhu práce a se zaměstnaností,

c) přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a
ženami, osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický
původ, osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob,
které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k
zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě k práci a specializovaným
rekvalifikačním kurzům, a přijímá opatření pro zaměstnávání těchto
osob,

d) zabezpečuje a podporuje projekty a opatření související s rozvojem
lidských zdrojů v oblasti trhu práce uskutečňované v jeho správním
obvodu, včetně účasti na mezinárodních programech a projektech,
programech a projektech s mezinárodní účastí a na programech
financovaných z Evropských strukturálních fondů a v rámci programů
zaměstnanosti a programů Evropského společenství, ověřuje nové nástroje
aktivní politiky zaměstnanosti,

e) provádí zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a zájemcům
o zaměstnání a poskytuje další služby v oblasti zaměstnanosti podle
tohoto zákona,

f) poskytuje fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a
další služby v oblasti zaměstnanosti,

g) zabezpečuje uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
podle tohoto zákona, poskytuje příspěvky z prostředků na aktivní
politiku zaměstnanosti a vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu
při rekvalifikaci,

h) poskytuje zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců,
kteří jsou osobami se zdravotním postižením, příspěvek na podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením,

i) vede pro účely zaměstnanosti evidenci volných pracovních míst,
evidenci zájemců o zaměstnání, evidenci uchazečů o zaměstnání, evidenci
osob se zdravotním postižením, evidenci cizinců a evidenci povolení k
výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dětí; údaje
z těchto evidencí předává do centrálních evidencí vedených
ministerstvem [§ 6 odst. 1 písm. j)],

j) poskytuje na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi ^12) údaje

1. o vedení fyzické osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání, včetně
důvodu vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání,

2. o tom, zda je uchazeči o zaměstnání poskytována podpora v
nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci a o její výši,

3. o tom, zda jde o osobu, která vyžaduje zvýšenou péči při
zprostředkování zaměstnání,

4. o tom, zda osoba nastoupila k výkonu krátkodobého zaměstnání nebo
odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání zprostředkované úřadem práce
nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti (§ 120),

5. o tom, zda bylo zahájeno řízení o vyřazení uchazeče o zaměstnání z
evidence uchazečů o zaměstnání,

6. o tom, že uchazeč o zaměstnání vykonává činnost uvedenou v § 25
odst. 3, a údaj o ukončení této činnosti,

7. o tom, zda uchazeči o zaměstnání byl úřadem práce vypracován
individuální akční plán,

k) potvrzuje občanovi Evropské unie, jeho rodinnému příslušníkovi (§ 3
odst. 2) a rodinnému příslušníkovi občana České republiky uvedenému v §
3 odst. 3 pro účely udělení povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu
dobu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a sezónnímu zaměstnanci
existenci pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o
provedení práce,

l) vykonává kontrolní činnost v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
včetně ukládání pokut,

m) posuzuje a rozhoduje, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou [§ 67
odst. 2 písm. c)], a v případech uvedených v § 9 odst. 7 o tom, že
fyzická osoba se nepovažuje za osobu zdravotně znevýhodněnou,

n) posuzuje pro účely poskytnutí dávek nebo mimořádných výhod podle
zvláštních právních předpisů

1. dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav dítěte,

2. zda si fyzická osoba může zvýšit vzhledem ke svému zdravotnímu stavu
životní úroveň vlastní prací,

3. zda jde o fyzickou osobu těžce zdravotně postiženou a druh a stupeň
tohoto postižení pro účely mimořádných výhod, příspěvku na úpravu bytu,
úhradu bezbariérového bytu nebo garáže, koupi, celkovou opravu a úpravu
motorového vozidla a příspěvku na individuální dopravu,

4. zda jde pro účely dávek státní sociální podpory o fyzickou osobu
dlouhodobě těžce zdravotně postiženou, dlouhodobě zdravotně postiženou
nebo o dítě dlouhodobě nemocné,

5. stupeň závislosti fyzické osoby pro účely příspěvku na péči,

o) poskytuje Státnímu úřadu inspekce práce identifikační údaje
zaměstnanců vyslaných k výkonu práce na území České republiky a
identifikační údaje právnických a fyzických osob, k nimž byli vysláni,
potřebné k provádění kontroly dodržování pracovních podmínek těchto
zaměstnanců stanovených jinými právními předpisy upravujícími pracovní
podmínky,

p) zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový
přístup písemné materiály vztahující se k poskytování prostředků
státního rozpočtu na nástroje a opatření aktivní politiky
zaměstnanosti, s výjimkou materiálů obsahujících osobní údaje fyzických
osob, které nejsou přímými příjemci těchto prostředků,

r) plní další povinnosti vyplývající z tohoto zákona a ze zvláštních
právních předpisů ^13).

(2) Úřad práce uvedený v příloze č. 2 pro územní obvod v této příloze
vymezený zabezpečuje kromě činností uvedených v odstavci 1

a) zpracování koncepce a strategie zaměstnanosti a zpracování
statistik, rozborů a výhledů,

b) koordinaci činnosti úřadů práce při provádění aktivní politiky
zaměstnanosti,

c) činnost Evropských služeb zaměstnanosti,

d) spolupráci při vytváření mezinárodních programů nebo programů s
mezinárodní účastí týkajících se rozvoje lidských zdrojů a financování
z prostředků Evropských strukturálních fondů,

e) zřizování školicích a rekvalifikačních středisek, a pro osoby se
zdravotním postižením pracovně rehabilitačních středisek,

f) spolupráci v otázkách zabezpečování zaměstnanosti, mobility
pracovních sil a rozvoje lidských zdrojů s územními samosprávnými
celky, příslušnými odborovými organizacemi a organizacemi
zaměstnavatelů,

g) zpracování podkladů pro udělování investičních pobídek.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800105