Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 9 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 9

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 9

(1) Při posuzování zdravotního stavu pro účely rozhodnutí podle § 8
odst. 1 písm. m) a při posuzování podle § 8 odst. 1 písm. n) vychází
úřad práce z podkladů vypracovaných lékařem určeným úřadem práce.

(2) Posuzování podle § 8 odst. 1 písm. n) se provádí na základě žádosti
správního orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek žádán,
nebo zjistí-li lékař určený úřadem práce anebo ministerstvo posudkově
významné skutečnosti, které odůvodňují provedení kontroly původního
posouzení.

(3) Úřad práce je oprávněn vyzvat fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav
je posuzován pro účely vydání posudku podle § 8 odst. 1 písm. n), aby

a) se podrobila vyšetření svého zdravotního stavu lékařem určeným
úřadem práce,

b) se podle požadavku lékaře určeného úřadem práce podrobila vyšetření
svého zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení nebo jinému odbornému
vyšetření, nebo

c) poskytla jinou součinnost, která je potřebná k podání posudku;

tato fyzická osoba je povinna výzvě vyhovět.

(4) Nepodrobí-li se fyzická osoba uvedená v odstavci 3 vyšetření
zdravotního stavu podle odstavce 3 písm. a) nebo b) anebo odmítne
poskytnout součinnost podle odstavce 3 písm. c), sdělí úřad práce tuto
skutečnost správnímu orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je
posudek vyžádán.

(5) Ustanovení odstavce 3 platí obdobně pro fyzickou osobu, jejíž
zdravotní stav je posuzován v řízení, zda je osobou zdravotně
znevýhodněnou, a pro fyzickou osobu, která byla uznána zdravotně
znevýhodněnou, v případech kontroly původního posouzení.

(6) Jestliže se fyzická osoba, jejíž zdravotní stav je posuzován v
řízení, zda je osobou zdravotně znevýhodněnou, nepodrobí vyšetření
zdravotního stavu, ačkoliv byla k tomuto vyšetření vyzvána, může být
řízení přerušeno až do doby, kdy se fyzická osoba tomuto vyšetření
podrobí, pokud byla ve výzvě na tento následek upozorněna. Trvalo-li
přerušení řízení podle věty první alespoň 12 měsíců, lze řízení
zastavit.

(7) Jestliže se fyzická osoba, která byla uznána osobou zdravotně
znevýhodněnou, nepodrobí vyšetření zdravotního stavu nebo jinému
odbornému vyšetření, nepovažuje se ode dne uvedeného v rozhodnutí úřadu
práce za osobu zdravotně znevýhodněnou; podmínkou však je, že na tuto
možnost byla tato osoba nebo její zákonný zástupce upozorněn.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800106