Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 14 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 14

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 14

(1) Zprostředkováním zaměstnání se rozumí

a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a
vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní
síly,

b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro
uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která
práci přiděluje a dohlíží na její provedení (dále jen „uživatel“),

c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

(2) Za zprostředkování zaměstnání podle odstavce 1 písm. b) se rovněž
považuje, je-li cizinec vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem k
výkonu práce na území České republiky na základě smlouvy s českou
právnickou nebo fyzickou osobou a obsahem této smlouvy je pronájem
pracovní síly.

(3) Zaměstnání zprostředkovávají za podmínek stanovených tímto zákonem

a) úřady práce,

b) právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení ke zprostředkování
zaměstnání (dále jen „agentury práce“).

(4) Právo fyzických nebo právnických osob usazených ^17) za účelem
zprostředkování zaměstnání v jiném členském státě Evropské unie v
souladu s jeho právními předpisy poskytovat na území České republiky
služby v oblasti zprostředkování zaměstnání dočasně a ojediněle ^18) tím
není dotčeno; tyto osoby jsou však povinny nejpozději v den zahájení
této činnosti na území České republiky písemně oznámit ministerstvu
údaje uvedené v § 61 odst. 1 nebo 3 a dobu, po kterou bude tato činnost
vykonávána.

(5) Úřady práce mohou provádět pouze zprostředkovatelskou činnost
uvedenou v odstavci 1 písm. a) a c). Agentury práce mohou provádět i
zprostředkovatelskou činnost uvedenou v odstavci 1 písm. b).

(6) Úřady práce a agentury práce spolupracují při řešení situace na
trhu práce.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800117