Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 21 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 21

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 21

(1) Fyzická osoba, které úřad práce poskytuje služby podle tohoto
zákona, je povinna úřadu práce sdělit údaje o svých zdravotních
omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání,
rekvalifikaci a pro stanovení vhodné formy pracovní rehabilitace a dále
sdělit, zda je osobou se zdravotním postižením (§ 67). Uplatňuje-li
fyzická osoba pracovní omezení ze zdravotních důvodů, je povinna je
doložit lékařským posudkem ^23) registrujícího praktického lékaře pro
děti a dorost nebo pro dospělé, nebo v případě, že registrujícího
lékaře nemá, posudkem jiného ošetřujícího lékaře ^24) (dále jen
„ošetřující lékař“).

(2) Fyzická osoba uvedená v odstavci 1 je za účelem posouzení svého
zdravotního stavu a vydání lékařského posudku povinna se na žádost
úřadu práce podrobit vyšetření

a) ve smluvním zdravotnickém zařízení určeném úřadem práce ^25), pokud

1. žádá o zabezpečení pracovní rehabilitace nebo poskytnutí příspěvku
na vytvoření chráněného pracovního místa (§ 75), nebo

2. uvádí zdravotní důvody, které jí brání v plnění povinností uchazeče
o zaměstnání, nebo v nástupu na rekvalifikaci,

3. je lékařský posudek podmínkou pro zařazení uchazeče o zaměstnání do
příslušného rekvalifikačního kurzu,

b) příslušným lékařem závodní preventivní péče ^26), pokud jde o
posouzení vhodnosti doporučeného zaměstnání z hlediska zdravotní
způsobilosti; v případě, že zaměstnavatel nemá sjednán smluvní vztah k
provádění závodní preventivní péče, ošetřujícím lékařem.

(3) Fyzická osoba uvedená v odstavci 1 je dále povinna se za účelem
posouzení způsobilosti k výkonu povolání, na které má být
rekvalifikována, podrobit psychologickému vyšetření, pokud takové
vyšetření vyžaduje zvláštní právní předpis.

(4) Náklady spojené s posouzením zdravotního stavu podle odstavce 2 a
psychologickým vyšetřením podle odstavce 3 hradí úřad práce.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800124