Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 29 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 29

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 29

Ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání

Uchazeči o zaměstnání ukončí úřad práce vedení v evidenci uchazečů o
zaměstnání dnem

a) nástupu do zaměstnání, s výjimkou případů uvedených v § 25 odst. 3 a
5, nebo zahájení jiných činností uvedených v § 25 odst. 1, a to na
základě osobního nebo písemného oznámení uchazeče o zaměstnání,

b) doručení písemné žádosti uchazeče o zaměstnání o ukončení vedení v
evidenci uchazečů o zaměstnání, pokud není dán některý z důvodů pro
vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání podle § 30,

c) nástupu výkonu trestu odnětí svobody, nástupu výkonu ochranného
opatření zabezpečovací detence,

d) následujícím po dni úmrtí uchazeče o zaměstnání nebo dnem
následujícím po prohlášení uchazeče o zaměstnání za mrtvého,

e) následujícím po uplynutí 6 měsíců ode dne vzetí uchazeče o
zaměstnání do vazby,

f) zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, pokud úřad práce
dodatečně zjistil, že uchazeč o zaměstnání nebyl způsobilý být
účastníkem právních vztahů podle § 3 odst. 1 písm. b), nebo

g) pozbytí způsobilosti uchazeče o zaměstnání být účastníkem právních
vztahů podle § 3 odst. 1 písm. b).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800132