Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 30 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 30

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 30

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

(1) Uchazeče o zaměstnání úřad práce z evidence uchazečů o zaměstnání
rozhodnutím vyřadí, jestliže

a) nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v
evidenci uchazečů o zaměstnání, které jsou uvedeny v § 25, s výjimkou
skutečností uvedených v § 25 odst. 2 písm. a) až c), a uchazeč o
zaměstnání nesplní oznamovací povinnost podle § 27 odst. 2,

b) uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost podle § 25 odst. 3
nebo neoznámí další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v
evidenci uchazečů o zaměstnání, ve lhůtě stanovené v § 27 odst. 2,

c) uchazeč o zaměstnání není podle lékařského posudku schopen plnit
povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání,

d) uchazeč o zaměstnání zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů, nebo

e) uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci.

(2) Uchazeče o zaměstnání úřad práce z evidence uchazečů o zaměstnání
rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu

a) odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání (§ 20),

b) odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci (§ 109), neúčastní se
rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické
přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím
zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobí závěrečnému
ověření získaných znalostí a dovedností, anebo uchazeč o zaměstnání,
který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5
měsíců, odmítne nabídku úřadu práce na rekvalifikaci,

c) neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu,
jeho aktualizaci nebo vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm
stanovené (§ 33 odst. 2),

d) odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu (§ 21 odst.
2), nebo psychologickému vyšetření (§ 21 odst. 3), anebo

e) maří součinnost s úřadem práce (§ 31).

(3) Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání se provede dnem, kdy
nastala některá ze skutečností uvedených v odstavcích 1 a 2. Rozhodnutí
o vyřazení podle odstavce 1 písm. a) nelze vydat po uplynutí 3 let ode
dne, kdy nastala skutečnost bránící vedení v evidenci uchazečů o
zaměstnání.

(4) Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence uchazečů o
zaměstnání z některého z důvodů uvedených

a) v odstavci 1 písm. a), b) a d), může být na základě nové písemné
žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po
uplynutí doby 3 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o
zaměstnání,

b) v odstavci 1 písm. e) a v odstavci 2, může být na základě nové
písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen
nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů
o zaměstnání.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800133