Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 35 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 35

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 35

(1) Zaměstnavatel je povinen do 10 kalendářních dnů oznámit příslušnému
úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku (§ 37) a
neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů, oznámit obsazení těchto
míst. Volnými pracovními místy se rozumí nově vytvořená nebo uvolněná
pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance nebo
je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce. Lhůta
pro oznámení počíná běžet dnem následujícím po vytvoření, uvolnění nebo
obsazení pracovního místa.

(2) Oznámení podle odstavce 1 může zaměstnavatel učinit, v případě, že
tak stanoví zvláštní právní předpis ^32a), též u místně příslušného
obecního živnostenského úřadu. Živnostenský úřad předá oznámení
příslušnému úřadu práce ve stanovené lhůtě ^32b).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800138