Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 41 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 41

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 41

(1) Rozhodným obdobím pro posuzování nároků na podporu v
nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci jsou poslední 3 roky před
zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

(2) Není-li splněna podmínka stanovená v § 39 odst. 1 písm. a)
předchozím zaměstnáním, lze tuto podmínku splnit i započtením náhradní
doby zaměstnání. Do předchozího zaměstnání se nezapočítává doba
důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou
činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a
3) a krátkodobým zaměstnáním. Překrývají-li se doba důchodového
pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností a náhradní
doba zaměstnání, započítává se do předchozího zaměstnání přednostně
doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou
činností.

(3) Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba

a) přípravy osoby se zdravotním postižením k práci (§ 72),

b) pobírání plného invalidního důchodu ^35),

c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let,

d) osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního
předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost)
nebo ve stupni IV (úplná závislost) ^3a), pokud s uchazečem o zaměstnání
trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky
se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění
považuje za osobu blízkou,

e) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy
dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace
Ministerstvem vnitra ^35a), nebo výkonu veřejné služby na základě
smlouvy o výkonu veřejné služby ^35b), pokud rozsah vykonané služby
překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,

f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle
zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné
fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

(4) Překrývají-li se náhradní doby zaměstnání uvedené v odstavci 3,
započítávají se pouze jednou.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800145