Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 42 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 42

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 42

(1) Podpora v nezaměstnanosti náleží uchazeči o zaměstnání při splnění
stanovených podmínek ode dne podání písemné žádosti o podporu v
nezaměstnanosti.

(2) Skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v
nezaměstnanosti je uchazeč o zaměstnání povinen doložit, a to například
evidenčním listem důchodového pojištění, potvrzením o zaměstnání,
potvrzením o výši průměrného výdělku, dokladem o výkonu jiné výdělečné
činnosti, u osoby samostatně výdělečně činné potvrzením o době trvání
účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na
sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti;
změny těchto skutečností je povinen písemně oznámit úřadu práce
nejpozději do 8 kalendářních dnů.

(3) Jestliže uchazeč o zaměstnání požádá o poskytnutí podpory v
nezaměstnanosti nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání
nebo jiných činností uvedených v § 25 odst. 1 nebo činností, které jsou
podle § 41 odst. 3 považovány za náhradní doby zaměstnání, přizná se
podpora v nezaměstnanosti ode dne následujícího po skončení zaměstnání
nebo uvedených činností.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800146