Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 49 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 49

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 49

(1) Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 3 letech před zařazením
do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok
na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby
získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového
pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v
případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou
činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů
uvedených ve zvláštním právním předpise ^36) nebo proto, že
zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních
předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek.
Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání
[§ 39 odst. 1 písm. a)].

(2) Do doby 6 měsíců podle odstavce 1 se nezapočítává doba důchodového
pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době
vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a
krátkodobým zaměstnáním.

Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaciAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800153